Budżet obywatelski 2021

Mieszkańcy po raz siódmy podzielili środki w ramach Budżetu Obywatelskiego. O losie 12,5 milionów złotych zadecydowało niewiele ponad 18 tys. mieszkańców. To najmniej od wielu lat!

Szcze­gó­ło­we wyni­ki dostęp­ne na stro­nie urzę­du: https://lublin.budzet-obywatelski.eu/wyniki. My woli­my do nich podejść statystycznie;-)

Budżet Oby­wa­tel­ski to narzę­dzie, w ramach któ­re­go miesz­kań­cy sami decy­du­ją na co prze­zna­czyć część budże­tu mia­sta. Każ­dy może zgło­sić pro­jekt lub wybrać spo­śród zgło­szo­nych pro­jek­tów. Gło­so­wać moż­na było w for­mie papie­ro­wej lub przez inter­net. Tą dru­ga opcję wybra­ło pra­wie 94% gło­su­ją­cych. Papie­ro­wo zagło­so­wa­ło nie­wie­le ponad tysiąc miesz­kań­ców. W tym roku było to utrud­nio­ne tak­że z powo­du na COVID – część punk­tów do gło­so­wa­nia nie działało.

Czy wyklu­czy­ło to oso­by star­sze? Rok temu wśród osób 60+, przez inter­net zagło­so­wa­ły trzy na czte­ry oso­by. Pod­kre­ślić jed­nak nale­ży, że oso­by 60+ sta­no­wią aż 25% miesz­kań­ców Lubli­na, a w Budże­cie Oby­wa­tel­skim gru­pa ta sta­no­wi­ła tyl­ko 16%. W tym roku urząd nie udo­stęp­nił takich sta­ty­styk. W Budże­cie Oby­wa­tel­skim nie widać jed­nak pro­jek­tów adre­so­wa­nych do tej gru­py mieszkańców.

Projekty dzielnicowe

W każ­dej z dziel­nic wybra­ny mógł być jeden pro­jekt o war­to­ści do 350 tys. zł (rok temu było to tyl­ko 300 tys. zł). Na Wrot­ko­wie nie moż­na było wybie­rać pro­jek­tów, bo żaden nie prze­szedł oce­ny for­mal­nej. Miesz­kań­cy 8 dziel­nic nie mie­li duże­go wybo­ru, bo przez sito oce­ny for­mal­nej prze­szło po jed­nym pro­jek­cie. Nie ozna­cza­ło to, że będą auto­ma­tycz­nie reali­zo­wa­ne – pro­jek­ty musia­ło poprzeć mini­mum 100 osób. Naj­mniej gło­sów, kolej­ny rok z rzę­du, otrzy­mał pro­jekt z dziel­ni­cy Haj­dów – Zadę­bie – 131 gło­sów. Naj­wię­cej pro­jek­ty z Czu­bów – Połu­dnio­wych – 1449 gło­sów i Pół­noc­nych – 1873 gło­sów. Tak­że rok temu dziel­ni­ce te przodowały.

Spo­śród wybra­nych do reali­za­cji 31 pro­jek­tów dziel­ni­co­wych (na nie­któ­rych dziel­ni­cach wybra­no wię­cej niż dwa pro­jek­ty) naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się pro­jek­ty dot. moder­ni­za­cji dróg – z per­spek­ty­wy kie­row­ców, ale też pie­szych, rowe­rzy­stów. Takich pro­jek­tów było aż 19! Sie­dem z nich doty­czy­ło budo­wy jezd­ni czy par­kin­gów. Tyle samo pro­jek­tów doty­czy­ło potrzeb pie­szych lub rowe­rzy­stów. Łącz­nie daje to 21 pro­jek­tów, ale 2 z nich doty­czą zarów­no pie­szych, jak i rowe­rzy­stów. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się też pro­jek­ty dot. budo­wy oświe­tle­nia czy budo­wy obiek­tów spor­to­wych (po 5 pro­jek­tów). W porów­na­niu do zeszłe­go roku widać zna­czą­co wzrost pro­jek­tów dot. pie­szych i rowe­rzy­stów – rok temu było ich tyl­ko 4, w tym roku już 12! Co cie­ka­we w tym roku naj­tań­szy zwy­cię­ski pro­jekt kosz­tu­je tyko 10 tys. zł. Jest bar­dzo kon­kret­ny: Nasa­dze­nie dwóch drzew przy uli­cy Zesłań­ców Sybi­ru na pasie zie­le­ni po stro­nie Cen­trum Kul­tu­ry oraz jed­ne­go drze­wa przy uli­cy Ewan­ge­lic­kiej w miej­scu po wycię­tym lata temu drze­wie. Pier­wot­nie pro­jekt zakła­dał wię­cej loka­li­za­cji, jed­nak te zosta­ły nega­tyw­nie oce­nio­ne. Mimo to pro­jekt zajął pierw­sze miej­sce w dziel­ni­cy Śród­mie­ście. Zagło­so­wa­ło na nie­go ponad 500 osób!

Projekty ogólnomiejskie

Miesz­kań­cy mogli gło­so­wać na pro­jek­ty ogól­no­miej­skie – doty­czą­ce budo­wy infra­struk­tu­ry o war­to­ści do 1,5 mln zł (to o 0,3 mln zł wię­cej niż przed rokiem) lub nie­do­ty­czą­ce infra­struk­tu­ry o war­to­ści do 200 tys. zł (to o 100 tys. zł mniej niż przed rokiem). W związ­ku z prze­zna­cze­niem więk­szych środ­ków na pro­jek­ty dziel­ni­co­we, z pro­jek­tów ogól­no­miej­skich zre­ali­zo­wa­ne będą tyl­ko dwa pro­jek­ty infra­struk­tu­ral­ne (rok temu było ich aż pięć): O‑3. Zalew Zembo­rzyc­ki miej­scem wypo­czyn­ku wszyst­kich Lubli­nian, na któ­re­go zagło­so­wa­ło aż 3729 osób oraz O‑16. Lublin prze­ciw zanie­czysz­cze­niu powie­trza – drze­wa dla każ­dej dziel­ni­cy, któ­ry popar­ło 2238 osób. Pierw­szy pro­jekt był z suk­ce­sem zgła­sza­ny w poprzed­nich latach (jako dziel­ni­co­wy, rok temu tak­że jako ogól­no­miej­ski, jed­nak był pierw­szy pod kre­ską), dru­gi w podob­nej for­mie (jako ogól­no­miej­ski, jed­nak w kwo­cie 300 tys. zł).

W tym roku zwy­cię­skie pro­jek­ty zde­kla­so­wa­ły rywa­li – w zeszłym roku o wygra­nej decy­do­wa­ło kil­ka gło­sów, w tym roku – ponad pół tysiąca!

Spo­śród pro­jek­tów nie­do­ty­czą­cych infra­struk­tu­ry miesz­kań­cy wybrali:
– pro­jek­ty zwal­cza­ją­ce koma­ry – jeden natu­ral­nie przy pomo­cy pta­ków-jeży­ków, dro­gi przy pomo­cy opry­sków (łącz­nie dwa projekty),
– pro­jek­ty dot. orga­ni­zo­wa­nie nie­od­płat­nych zajęć spor­to­wych (łącz­nie 2 projekty),
– pro­jek­ty dot. nie­od­płat­ne­go chi­po­wa­nia i kastra­cji zwie­rząt oraz edu­ka­cji w zakre­sie sprzą­ta­nia po czwo­ro­no­gach i praw zwie­rząt (łącz­nie 2 projekty),
– kon­ty­nu­ację pro­jek­tu Rezer­wat Dzi­kich Dzieci.

Garść statystyk

W tego­rocz­nym budże­cie zgło­szo­no dużo mniej pro­jek­tów niż do tej pory: tyl­ko 156 pro­jek­tów, z cze­go aż 40% zosta­ło odrzu­co­nych na eta­pie oce­ny for­mal­nej. W efek­cie z pro­jek­tów pod­da­nych do gło­so­wa­nia prak­tycz­nie co dru­gi tra­fi do reali­za­cji. Gło­so­wa­ło 18 244 oso­by. Choć każ­dy mógł zagło­so­wać na dwa pro­jek­ty małe i dwa pro­jek­ty duże to odda­no tyl­ko 57 314 gło­sów, czy­li śred­nio na 3,1415 pro­jek­tów (ina­czej mówiąc, w przy­bli­że­niu na π pro­jek­tów). Miesz­kań­cy chęt­niej gło­so­wa­li na pro­jek­ty dziel­ni­co­we, w któ­rych odda­li o 1558 wię­cej gło­sów. Gło­su­ją­cy przez inter­net wciąż chęt­niej wybie­ra­ją kom­pu­ter, ale gło­su­ją­cych z urzą­dzeń mobil­nych było aż 41% z gło­su­ją­cych inter­ne­to­wo. Naj­wię­cej gło­sów odda­no w ostat­nie dwa dni gło­so­wa­nia (wto­rek i śro­da), łącz­nie tego dnia spły­nę­ło 40% gło­sów odda­nych przez inter­net, z cze­go same­go ostat­nio dnia odda­ne co czwar­ty głos! W Budże­cie Oby­wa­tel­skim więk­szy udział wzię­ły kobie­ty – odda­ły aż 55% gło­sów… choć nie powin­no to dzi­wić, bo w Lubli­nie więk­szość miesz­kań­ców to miesz­kan­ki. Na koniec 2019 roku panie sta­no­wi­ły 53,9% osób zamiesz­ku­ją­cych Lublin (dane GUS).

Lista zgło­szo­nych projektów:

Pro­jek­ty ogólnomiejskie

Pro­jek­ty dzielnicowe