Transakcja anulowana

Przy­kro nam, trans­ak­cja zosta­ła anulowana 🙁

 

Spró­buj ponow­nie lub wpłać prze­le­wem tradycyjnym:

odbior­ca: Fun­da­cja Wol­no­ści, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A, 20–002 Lublin

nr kon­ta: 71 1090 2590 0000 0001 4947 2615

tytu­łem: „daro­wi­zna na dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go