Rozmowy o Lublinie

Przeprowadzone rozmowy:

27 listo­pa­da pod­czas roz­mo­wy „Stra­te­gia roz­wo­ju Lubli­na 2030” gość­mi Fili­pa Kar­ma­na byli:

  • Krzysz­tof Łąt­ka – Fun­da­cja Roz­wo­ju Euro­py Środkowo-Wschodniej,
  • Tomasz Sie­niow – Insty­tut na rzecz Pań­stwa Prawa.

Obej­rzyj nagra­nie rozmowy

26 listo­pa­da pod­czas roz­mo­wy o bez­pie­czeń­stwie w dro­dze do szko­ły gość­mi Fili­pa Kar­ma­na byli:

  • Arka­diusz Nie­zgo­da – zastęp­ca dyrek­tor Wydzia­łu Zarzą­dza­nia Ruchem Dro­go­wym UM Lublin,
  • Krzysz­tof Kowa­lik – czło­nek Towa­rzy­stwa dla Natu­ry i Czło­wie­ka i Poro­zu­mie­nia Rowerowego.

Obej­rzyj nagra­nie rozmowy

19 listo­pa­da „Budżet oby­wa­tel­ski”. Gość­mi Fili­pa Kar­ma­na byli:

  • Piotr Cho­roś – dyrek­tor Biu­ra Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej UM Lublin,
  • Krzysz­tof Wiśniew­ski – przew. zarzą­du dziel­ni­cy Czu­by Połu­dnio­we, autor pro­jek­tów do budże­tu obywatelskiego.

Obej­rzyj nagra­nie roz­mo­wy o budże­cie obywatelskim

12 listo­pa­da „Zie­leń w mie­ście”. Gość­mi Fili­pa Kar­ma­na byli:

  • Woj­ciech Janusz­czyk – archi­tekt kra­jo­bra­zu, pre­zes Fun­da­cji Krajobrazy,
  • Han­na Paw­li­kow­ska – Miej­ski Archi­tekt Zieleni,

Obej­rzyj nagra­nie rozmowy

5 listo­pa­da „25 lat samo­rzą­du”. Gość­mi Fili­pa Kar­ma­na byli:

  • dr hab. Kata­rzy­na Kuć-Czaj­kow­ska – poli­to­log z UMCS, spe­cja­li­zu­ją­ca się w samo­rzą­dzie lokalnym,
  • Paweł Pro­kop – pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich, dorad­ca Pre­zy­den­ta Lubli­na ds. par­ty­cy­pa­cji społecznej.