Innowacje społeczne – warsztaty w Lublinie 13.12.2023

Zapra­sza­my na spo­tka­nie o inno­wa­cjach spo­łecz­nych. W trak­cie spotkania:

- Dowiesz się czym są inno­wa­cje spo­łecz­ne, po co i dla kogo?
- Spraw­dzi­my, jak moż­na korzy­stać z roz­wi­ja­ne­go w Pol­sce sys­te­mu inno­wa­cji spo­łecz­nych i jak w Lubli­nie moż­na wyko­rzy­sty­wać inno­wa­cje społeczne?
Popa­trzy­my na ten temat wła­śnie przez pry­zmat Lubli­na – jego spo­łecz­nych potrzeb i ocze­ki­wań. Stwo­rzy­my prze­strzeń do szcze­rej i otwar­tej roz­mo­wy oraz snu­cia pla­nów wspól­nych przed­się­wzięć w obsza­rze inno­wa­cji społecznych.
Spo­tka­nie orga­ni­zo­wa­ne jest w ramach pro­gra­mu „Kata­li­za­tor inno­wa­cji spo­łecz­nych” reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Stocz­nia i Fun­da­cję Ini­cja­tyw Spo­łecz­no-Eko­no­micz­nych. Spo­tka­nie będą współ­pro­wa­dzić Zofia Komo­row­ska i Krzysz­tof Alcer.
Zapra­sza­my wszyst­kie, oso­by aktyw­ne spo­łecz­nie w orga­ni­za­cjach, ale też w instytucjach.
Spo­tka­nie odbę­dzie się 13 grud­nia w godzi­nach 10:00–15:00. Miej­sce spo­tka­nia Biu­ro Fun­da­cji Wol­no­ści ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A (I pię­tro, brak windy).
Zapi­sy na spo­tka­nie na maila: danuta.kowalska@fundacjawolnosci.org. W mailu pro­szę o poda­nie imie­nia i nazwi­ska oraz orga­ni­za­cji. Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń, max. 2 oso­by z organizacji.
W razie dodat­ko­wych potrzeb orga­ni­za­cyj­nych (szcze­gól­nie w zakre­sie dostęp­no­ści) pro­si­my o ich zgło­sze­niu na mailu.
W ramach spo­tka­nia prze­wi­dzia­ny jest wege­ta­riań­ski lunch oraz pysz­na kawa i herbata:-)