Dziękujemy za Twój podpis

Dzię­ku­je­my za popar­cie Pety­cji do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin ws ujaw­nie­nia spra­woz­dań spół­ek miejskich.

 

Prze­ko­naj swo­ich zna­jo­mych do popar­cia petycji: