Budżet obywatelski 2018

Wyniki głosowania na tzw. „budżet obywatelski” na rok 2018.

Naj­wię­cej gło­sów uzy­skał pro­jekt remon­tu szko­ły Sióstr Urszu­la­nek uzy­sku­jąc 9090 gło­sów. Wśród pro­jek­tów „dużych” zna­la­zły się tak­że remon­ty sta­dio­nów: żuż­lo­we­go i Lubli­nian­ki, remont ulic Tata­ra­ko­wej i Kawa­le­ryj­skiej oraz dokoń­cze­nie budo­wy par­ku Jana Paw­ła II.

Wśród pro­jek­tów małych naj­wię­cej, bo aż 4016 gło­sów, zdo­był pro­jekt remon­tu uli­cy Przy­tul­nej. Zre­ali­zo­wa­ne zosta­ną tak­że m.in. Rezer­wat Dzi­kich Dzie­ci na Rusał­ce, Lino­wy mini park roz­ryw­ki na Sła­wi­nie czy wypo­sa­że­nie pla­cu zabaw przy Przed­szko­lu Inte­gra­cyj­nym nr 39 w sprzęt dosto­so­wa­ny do potrzeb dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W sumie zre­ali­zo­wa­ne zosta­nie 31 pro­jek­tów małych, któ­re tra­fią do reali­za­cji z gło­so­wa­nia ogólnego.

Zwycięskie projekty w budżecie obywatelskim 2018