Sąd: PiS ma ujawnić umowę

Sąd: PiS ma ujaw­nić umo­wę 22 listo­pa­da 2023 Aktu­al­no­ści No Com­ments Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie przy­znał nam rację i naka­zał udo­stęp­nić tre­ści umów na wyna­jem biur w Lubli­nie, jakie zawar­ło Pra­wo i Spra­wie­dli­wość. Par­tia ma też zwró­cić nam 100 zł kosz­tów sądo­wych. Wnio­sek o infor­ma­cję publicz­ną zło­ży­li­śmy w listo­pa­dzie 2022 roku. Par­tia odmó­wi­ła, twier­dząc, że umo­wy … Czy­taj dalej Sąd: PiS ma ujaw­nić umowę