Szymon Osowski

Wie­rzy, że pra­wo powin­no słu­żyć ludziom. Już w szko­le był zaan­ga­żo­wa­ny w róż­ne ini­cja­ty­wy, któ­rych ideą było samo­dziel­ne roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów przez uczniów. Taką nie­za­leż­ność w myśle­niu i swe­go rodza­ju zarad­ność uwa­ża za klu­czo­wą umie­jęt­ność życio­wą. Jed­no­cze­śnie jed­nak w jego prze­ko­na­niu, waż­ną rolę we wspie­ra­niu roz­wo­ju oby­wa­tel­skiej siły odgry­wa­ją wła­dze publicz­ne. Zależ­nie od tego jaką posta­wę pre­zen­tu­ją, mogą jej sprzy­jać bądź utrud­niać. Szy­mo­no­wi zale­ży na tym, żeby uła­twia­ły. I dba­nie o to sta­ło się jego misją życiową.

What clients say

See all testimonials