Seweryn Szczepaniak

Seweryn Szczepaniak

Absol­went UMCS na kie­run­ku eko­no­mia. Pomy­sło­daw­ca i redak­tor naczel­ny gaze­ty „Jaw­ny Lublin”, wolon­ta­riusz zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­ła­nia Fun­da­cji od 2014 roku. Twór­ca i koor­dy­na­tor pro­jek­tu „Bez Kon­flik­tu”. Zarząd­ca nie­ru­cho­mo­ści. Posia­da dużą wie­dzę w zakre­sie gospo­da­ro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścia­mi oraz prze­pi­sów praw­nych zwią­za­nych z gospo­dar­ką miesz­ka­nio­wą. Pro­wa­dził i dora­dzał w wie­lu wygra­nych spra­wach sądowych.

What clients say

See all testimonials