Sara Labenz

Stu­dent­ka Wydzia­łu Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa UMCS, na kie­run­ku „Spo­łe­czeń­stwo Infor­ma­cyj­ne”. Ukoń­czy­ła kur­sy dot. pro­wa­dze­nia kam­pa­nii rekla­mo­wych Google i Face­bo­ok. W Fun­da­cji Wol­no­ści odpo­wia­da za pro­wa­dze­niu dzia­łań pro­mo­cyj­nych. Od dłuż­sze­go cza­su inte­re­su­je się dostę­pem do infor­ma­cji publicz­nej, co jest jej tema­tem pra­cy licencjackiej.

What clients say

See all testimonials