Paweł Romański

Oli­go­fre­no­pe­da­gog i dogo­te­ra­peu­ta, tre­ner inte­gra­cji spo­łecz­nej, szko­le­nio­wiec, zawo­do­wo zwią­za­ny ze Spół­dziel­nią Socjal­ną INICJATYWA w Puła­wach od 2014 roku.

Eks­pert w zakre­sie eko­no­mii spo­łecz­nej i wspar­cia osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. Absol­went Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­­do­w­skiej w Lubli­nie; spe­cjal­no­ści: Oli­go­fre­no­pe­da­go­gi­ka oraz Edu­ka­cja Pla­stycz­na, ale tak­że stu­diów w zakre­sie Zarzą­dza­nia w Oświa­cie oraz Dogo­te­ra­pii. Eks­pert Fun­da­cji Wol­no­ści ds. Praw osób nie­peł­no­spraw­nych. Od 2013 roku dyrek­tor Cen­trum Tera­pii i Dia­gno­zy INICJATYWA.

Pomy­sło­daw­ca i koor­dy­na­tor nie­zli­czo­nych akcji cha­ry­ta­tyw­nych  i pro­jek­tów na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych. Pra­co­wał w kil­ku fun­da­cjach, m.in. Fun­da­cja Alpha, Fun­da­cja Hospi­cjum Małe­go Księ­cia, Fun­da­cja Wol­no­ści, Fun­da­cja 5 Pora Roku gdzie pro­wa­dził pro­wa­dzi autor­skie szko­le­nia dla wolon­ta­riu­szy oraz osób pra­cu­ją­cych z nie­peł­no­spraw­ny­mi. Ide­olo­gicz­nie pasjo­nat meto­dy pozna­w­czo-beha­­wio­­ra­l­nej, komu­ni­ka­cji alter­na­tyw­nej i szkół demokratycznych.

What clients say

See all testimonials