Maciej Sokołowski

Maciej Sokołowski

Rad­ca praw­ny z ukoń­czo­ną apli­ka­cją sądo­wą eta­to­wą i zło­żo­nym egza­mi­nem sędziow­skim. Wie­lo­let­ni wolon­ta­riusz, koor­dy­na­tor zespo­łu i kon­sul­tant opi­nii Fun­da­cji Aca­de­mia Iuris świad­czą­cej pomoc praw­ną oso­bom nie­za­moż­nym. Spe­cja­li­sta pro­wa­dzą­cy obsłu­gę praw­ną pod­mio­tów publicz­nych i pry­wat­nych w zakre­sie pra­wa oświa­to­we­go i ochro­ny danych oso­bo­wych. W ramach pro­wa­dzo­nej kan­ce­la­rii repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi i urzę­da­mi w spra­wach m.in. pra­cow­ni­czych, spad­ko­wych, gospo­dar­czych, doty­czą­cych nieruchomości.

What clients say

See all testimonials