Katarzyna Batko-Tołuć – Rada Fundacji

Katarzyna Batko-Tołuć

Od kil­ku­na­stu lat zaj­mu­je się kształ­to­wa­niem świa­do­mo­ści poli­tycz­nej oby­wa­te­lek i oby­wa­te­li. Jej celem jest dopro­wa­dze­nie do tego, by korzy­sta­li z wła­snych praw, a tym samym powo­do­wa­li zmia­ny w insty­tu­cjach publicz­nych – zwięk­sza­li ich odpo­wie­dzial­ność za dobro wspól­ne, poczu­cie słu­żeb­nej roli i otwar­tość . Inte­re­su­ją ją ety­ka i jaw­ność życia publicz­ne­go, stan­dar­dy demo­kra­tycz­ne i ochro­na praw czło­wie­ka. Współ­za­kła­da­ła w 2003 roku, a następ­nie pro­wa­dzi­ła do 2010 roku jako Pre­ze­ska – Sieć Oby­wa­tel­ską Watch­dog Pol­ska. Obec­nie jest jej Dyrek­tor­ką Pro­gra­mo­wą. Wcze­śniej pra­co­wa­ła dla innych orga­ni­za­cji, insty­tu­cji publicz­nych i związ­ku pra­co­daw­ców. Ukoń­czy­ła Insty­tut Socjo­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz pody­plo­mo­we stu­dia euro­pej­skie na Uni­wer­sy­te­cie w Bir­ming­ham (Wiel­ka Bry­ta­nia). Była sty­pen­dyst­ką MSZ Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jest człon­ki­nią Asho­ki (orga­ni­za­cji inno­wa­to­rów dzia­ła­ją­cych na rzecz dobra publicz­ne­go). Otrzy­ma­ła od Pre­zy­den­ta RP Krzyż Kawa­ler­ski Orde­ru Odro­dze­nia Polski.

What clients say

See all testimonials