Kamil Syta

Stu­dent I roku II stop­nia Poli­to­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­­do­w­skiej w Lubli­nie na wydzia­le Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa. Peł­nią­cy funk­cję sekre­ta­rza oraz skarb­ni­ka w Nauko­wym Stu­denc­kim Kole Samo­rzą­dow­ców. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we to mię­dzy inny­mi: pol­ska poli­ty­ka kra­jo­wa, poli­ty­ka samo­rzą­do­wa, mar­ke­ting poli­tycz­ny oraz kam­pa­nie wyborcze.

What clients say

See all testimonials