Joanna Kukier

Joanna Kukier

Dzien­ni­kar­ka zwią­za­na z Wir­tu­al­ną Pol­ską oraz Aka­de­mic­kim Radiem Cen­trum. Pro­wa­dzą­ca pro­gra­my „Prze­wod­nik po NGO” oraz „Menu kul­tu­ral­ne”. Dok­to­rant­ka na Wydzia­le Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skło­­do­w­skiej w Lubli­nie. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: kom­pe­ten­cje medial­ne, infor­ma­cyj­ne i cyfro­we senio­rów, spo­łe­czeń­stwo sie­ci, media aka­de­mic­kie, PR insty­tu­cji bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go. Lau­re­at­ka sty­pen­dium im. Leopol­da Unge­ra oraz im. Pio­tra Mroczyka.

W Fun­da­cji Wol­no­ści współ­pra­cow­nik przy pro­jek­tach dedy­ko­wa­nym seniorom.

What clients say

See all testimonials