Inna Poliakova

Oby­wa­tel­ka Ukra­iny. Praw­nik i psy­cho­log spo­łecz­ny. Zało­ży­ciel i prze­wod­ni­czą­cy orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej „Dobro­byt spo­łecz­ny” (Ukra­ina). Od ponad 10 lat zaj­mu­ję się dzia­łal­no­ścią publiczną.
Rad­na Rady Miej­skiej na Ukra­inie. Prze­wod­ni­czą­cy lokal­nej orga­ni­za­cji par­tii poli­tycz­nej i frak­cji „Siła Ludzi” w mie­ście Już­ne (Obwód Odeski).

Sty­pen­dyst­ka Pro­gra­mu Sty­pen­dial­ne­go im. Lane’a Kir­klan­da. Odby­wa stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­­do­w­skiej na pod­sta­wie indy­wi­du­al­ne­go pro­gra­mu nauko­we­go na Wydzia­le Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa pod kie­run­kiem dr hab. Kata­rzy­ny Kuć-Cza­j­ko­w­skiej. Pro­jekt nauko­wy doty­czy mar­ke­tin­gu tery­to­rial­ne­go na przy­kła­dzie jed­no­stek tery­to­rial­nych w Polsce.

What clients say

See all testimonials