dr Paweł Sadowski

Adiunkt w Kate­drze Pra­wa Kon­sty­tu­cyj­ne­go na Wydzia­le Pra­wa UMCS w Lubli­nie. Pra­cę nauko­­wo-dyda­k­ty­cz­ną łączy z prak­ty­ką z zakre­su pra­wa i postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, w tym pra­wa ochro­ny śro­do­wi­ska, będąc człon­kiem Samo­rzą­do­we­go Kole­gium Odwo­ław­cze­go w Lubli­nie. Jest współ­au­to­rem pod­ręcz­ni­ków aka­de­mic­kich z zakre­su pra­wa kon­sty­tu­cyj­ne­go – Pol­skie Pra­wo Kon­sty­tu­cyj­ne pod red. prof. dr hab. Wie­sła­wa Skrzy­dło, Kon­sty­tu­cyj­ny Sys­tem Orga­nów RP pod red. prof. dr hab. Ewy Gdu­le­wicz oraz Pra­wo Ochro­ny Śro­do­wi­ska pod red. prof. dr hab. Jerze­go Stelmasiaka.

Obro­nił roz­pra­wę dok­tor­ską doty­czą­cą dzia­łal­no­ści Euro­pej­skie­go Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich – Euro­pej­ski Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich – stu­dium pra­w­no-ustro­­jo­­we. Za roz­pra­wę tą otrzy­mał nagro­dę Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich dr Janu­sza Kochanowskiego.

What clients say

See all testimonials