Jakub Bis

dr inż. Jakub Bis

Dok­tor nauk eko­no­micz­nych, adiunkt w Kate­drze Eko­no­mii i Zarzą­dza­nia Gospo­dar­ką na Wydzia­le Zarzą­dza­nia Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej, wice­pre­zes Towa­rzy­stwa Nauko­we­go Orga­ni­za­cji i Kie­row­nic­twa o/Lublin. Od ponad 16 lat wykła­dow­ca, a od ponad 11 lat tre­ner. Autor lub współ­au­tor kil­ku­dzie­się­ciu arty­ku­łów, mono­gra­fii i opra­co­wań nauko­wych, uczest­ni­czył w wie­lu pro­jek­tach szko­le­nio­wych i badaw­czych. Ukoń­czył licz­ne szko­le­nia i kur­sy z zakre­su zarzą­dza­nia i roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Pasjo­nat nowych tren­dów oraz pra­cy z ludź­mi. Obszar jego zain­te­re­so­wań nauko­­wo-bada­w­czych obej­mu­je pro­ble­ma­ty­kę bez­po­śred­nich inwe­sty­cji zagra­nicz­nych, spe­cjal­nych stref eko­no­micz­nych oraz startupów.

What clients say

See all testimonials