Danuta Kowalska

Danuta Kowalska

Koor­dy­na­tor­ka biu­ra Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went­ka UMCS na kie­run­ku tury­sty­ka i rekre­acja. W fun­da­cji od 2018 roku. Od 2019 roku jest redak­tor­ką ser­wi­su lublin.mamprawowiedziec.pl, infor­mu­ją­ce­go o pra­cy miej­skich rad­nych. Koor­dy­nu­je współ­pra­cę fun­da­cji z gru­pą lubel­skich senio­rów – aktywistów.

What clients say

See all testimonials