Agata Grudzień

Stu­dent­ka Socjo­lo­gii Eko­no­micz­nej na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim i absol­went­ka Infor­ma­ty­ki na Poli­tech­ni­ce Wro­cław­skiej. Już w gim­na­zjum dzia­ła­ła jako aktor­ka, reży­ser­ka i ani­ma­tor­ka na rzecz roz­wo­ju kul­tu­ry w Radzy­niu Pod­la­skim. Wte­dy kształ­ci­ła się pod­czas róż­nych warsz­ta­tów zwią­za­nych z przy­wódz­twem, media­cja­mi rówie­śni­czy­mi i akty­wi­za­cją spo­łecz­ną, któ­re zakoń­czy­ły się pro­jek­tem pro­mu­ją­cym posta­wy oby­wa­tel­skie oraz pre­sti­żo­wą nomi­na­cją na posłan­kę pod­czas posie­dze­nia XX Sej­mu Dzie­ci i Młodzieży.

W liceum sku­pi­ła się na roz­wo­ju oso­bi­stym poprzez udział w warsz­ta­tach teatral­nych i dzien­ni­kar­skich na tere­nie całej Polski.
Przy­go­to­wu­jąc się do roz­sze­rzo­nej matu­ry z fizy­ki była wciąż prze­ko­na­na, że w przy­szło­ści zosta­nie aktor­ką…, jed­nak zro­zu­mia­ła, że wyma­rzo­na pra­ca musi łączyć ana­li­tycz­ne zagad­ki i współ­pra­cę z inspi­ru­ją­cy­mi ludźmi.

W Fun­da­cji Wol­no­ści współ­two­rzy i reali­zu­je stra­te­gie komunikacji.

What clients say

See all testimonials