Zapraszamy na szkolenie nt. prawa dostępu do informacji publicznych

No Com­ments

Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście. Spraw­dza­my czy urzęd­ni­cy sen­sow­nie wyda­ją nasze pie­nią­dze. Dzię­ki nam miesz­kań­cy dziel­ni­cy Rury sko­rzy­sta­li z budże­tu oby­wa­tel­skie­go – teraz budżet oby­wa­tel­ski jest w całym mieście.

Dopro­wa­dzi­li­śmy do powsta­nia reje­stru miej­skich wydat­ków, dzię­ki któ­re­mu Lubli­nia­nie mogą spraw­dzić ile ich kosz­to­wa­ła budo­wa base­nu olim­pij­skie­go, kon­cert Bud­ki Sufle­ra czy remont osie­dlo­wej drogi.

Teraz zapra­sza­my do udzia­łu w bez­płat­nym warsz­ta­cie nt. dostę­pu do infor­ma­cji publicznych.

Warsz­tat odbę­dzie się we wto­rek, 2 grud­nia w godz. 10–14 w sali szko­­le­­nio­­wo-kon­fe­­re­n­cy­j­nej w biu­rze PCK przy ul. Pucha­cza 6 w Lublinie.

Zapi­sy przez for­mu­larz: http://goo.gl/ArG5qQ

Pro­gram spotkania:

1) pod­sta­wy prawne,

2) tryb skła­da­nia wnio­sków z zasto­so­wa­niem usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicznej,

3) nauka pisa­nia wniosków,

4)proces postę­po­wa­nia przed sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi w razie nie­udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicznej,

5) przy­kła­dy, dys­ku­sja, moż­li­wość zada­wa­nia pytań.

Szko­le­nie jest reali­zo­wa­ne dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu z Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Obywatelskich.

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy