WOLONTARIAT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W LUBLINIE

No Com­ments

Urząd Mia­sta Lublin poszu­ku­je wolon­ta­riu­szy do pomo­cy przy orga­ni­za­cji pierw­szej edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lublinie.

Budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny, zwa­ny tak­że budże­tem oby­wa­tel­skim, to demo­kra­tycz­ny pro­ces dys­ku­sji i podej­mo­wa­nia decy­zji, w któ­rym każ­dy miesz­ka­niec mia­sta może zade­cy­do­wać, na jaki cel zosta­ną wyda­ne pie­nią­dze sta­no­wią­ce część budże­tu Lubli­na. Jest to jeden ze spo­so­bów uczest­nic­twa oby­wa­te­li w pro­ce­sie decy­do­wa­nia o publicz­nych pie­nią­dzach, gdzie pra­wo do podej­mo­wa­nia decy­zji przy­słu­gu­je wszyst­kim miesz­kań­com po ukoń­cze­niu 16. roku życia.

Poszu­ku­je­my wolon­ta­riu­szy – osób aktyw­nych, zain­te­re­so­wa­nych spra­wa­mi publicz­ny­mi, któ­rym leży na ser­cu dobro nasze­go mia­sta – do pra­cy przy orga­ni­zo­wa­niu i prze­pro­wa­dze­niu dzia­łań zwią­za­nych z reali­za­cją idei budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie, zgod­nie z przy­ję­tym har­mo­no­gra­mem. Naj­wię­cej dzia­łań zwią­za­nych z reali­za­cją pro­jek­tu przy­pad­nie na koniec maja, czer­wiec, a następ­nie wrze­sień i paź­dzier­nik br.

Wolon­ta­riu­szom, któ­rzy będą pra­co­wać przy budże­cie oby­wa­tel­skim, oferujemy:

- poro­zu­mie­nie wolon­ta­riac­kie z Mia­stem Lublin,

- moż­li­wość udzia­łu w atrak­cyj­nych szkoleniach,

- udział w inno­wa­cyj­nym i oby­wa­tel­skim projekcie ,

- pozna­nie „od kuch­ni” spe­cy­fi­ki budże­tu obywatelskiego,

- pozna­nie cie­ka­wych ludzi zwią­za­nych z miastem,

- przy­czy­nie­nie się do roz­wo­ju Lublina,

- mnó­stwo satys­fak­cji z wła­snej pracy.

Jeśli chcesz przy­czy­nić się do budże­tu par­ty­cy­pa­cyj­ne­go w Lubli­nie, zgłoś się na wolon­ta­riu­sza! Zgło­sze­nia moż­na wysy­łać na adres: obywatelski@lublin.eu do dnia 25 maja 2014 r., poda­jąc nastę­pu­ją­ce informacje:

- imię i nazwisko

- PESEL

- adres do kore­spon­den­cji (nr tel., e‑mail, adres pocztowy).

Zapra­sza­my do udzia­łu w Wolon­ta­ria­cie Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lublinie!

Wię­cej o budże­cie oby­wa­tel­skim znaj­dzie­cie na: www.obywatelski.lublin.eu

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy