Ulga na dziec­ko przy­słu­gu­ją rodzi­com, opie­ku­nom oraz rodzi­com zastęp­czym, wycho­wu­ją­cym dziec­ko, do ukoń­cze­nia 18 roku życia. Rów­nież jeże­li dziec­ko jest nie­peł­no­spraw­ne i otrzy­mu­je zasi­łek pie­lę­gna­cyj­ny albo ren­tę socjal­ną. Ulga przy­słu­gu­je rów­nież jeże­li dziec­ko się uczy do 25 roku życia i jego dochód nie prze­kra­cza 3089 zł

Wyso­kość ulgi  przy­szłu­gu­ją­ca na dziecko:

  • na pierw­sze dziec­ko – 92,67 zł  mie­sięcz­nie (czy­li 92,67 zł‚ x 12 mie­się­cy = 1112,04 zł),
  • na dru­gie dziec­ko – 92,67 zł  mie­sięcz­nie (czy­li 92,67 zł‚ x 12 mie­się­cy = 1112,04 zł),
  • na trze­cie dziec­ko – 166,67 zł  mie­sięcz­nie (czy­li 166,67 zł x 12 mie­się­cy = 2000,04 zł)
  • na czwar­te i każ­de kolej­ne dziec­ko – 225 zł mie­sięcz­nie (czy­li 225 zł x 12 mie­się­cy = 2700 zł.

Odli­cza­my ulgę na dziec­ko w naszym zezna­niu podat­ko­wym. Aby to zro­bić nale­ży wypłe­nić for­mu­larz PIT/O. W czę­ści „Odli­cze­nia od podat­ku” wpi­su­je­my licz­bę dzie­ci i kwo­tę należ­ne­go nam zwro­tu. Następ­nie wypeł­nia­my infor­ma­cję o dzie­ciach wyka­za­nych w rubry­ce 40 tego formularza:

  • wpisz nume­ry PESEL lub imio­na i nazwi­ska oraz daty uro­dze­nia dzieci,
  • zazna­cza­my czas obo­wią­zy­wa­nia ulgi: czy przy­słu­gu­je za cały rok, czy za kil­ka mie­się­cy (np. w przy­pad­ku uro­dze­nia dziec­ka w trak­cie roku) tak wyli­czo­ną ulgę wpi­su­je­my tak­że do for­mu­la­rza, na któ­rych roz­li­cza­my PIT za 2018 rok, czy­li PIT-36 lub PIT-37 .

Jeże­li skła­dasz wspól­ne zezna­nie podat­ko­we z mał­żon­kiem wpisz ulgę na każ­de dziec­ko, jeże­li skła­dasz zezna­nia podat­ko­we oddziel­nie (nie z mał­żon­kiem) ustal­cie, w jakich pro­por­cjach wpi­sze­cie ulgę. Moł­że­cie wpi­sać po rów­no albo usta­lić pro­por­cje, któ­re zale­le­żą od was.