Szkolenie z dostępu do informacji publicznej

 Reje­stra­cja jest zamknię­ta dla tego wydarzenia 
Warsz­tat odbę­dzie się w ponie­dzia­łek, 30 paź­dzier­ni­ka w godz. 17:00–20:00 w Lubel­skim Cen­trum Aktyw­no­ści Oby­wa­tel­skiej (ul. Sta­ni­sła­wa Lesz­czyń­skie­go 23). Sala dosto­so­wa­na do potrzeb osób z obni­żo­ną spraw­no­ścią ruchową. 

Pro­gram spotkania:
1) pod­sta­wy prawne,
2) tryb skła­da­nia wnio­sków z zasto­so­wa­niem usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicznej,
3) nauka pisa­nia wniosków,
4) pro­ces postę­po­wa­nia przed sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi w razie nie­udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicznej,
5) przy­kła­dy, dys­ku­sja, moż­li­wość zada­wa­nia pytań.

Orga­ni­za­tor zapew­nia mate­ria­ły szko­le­nio­we, drob­ny poczę­stu­nek i napo­je. Udział w szko­le­niu jest BEZPŁATNY.

Szko­le­nie jest reali­zo­wa­ne dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu z Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Obywatelskich.

Kie­dy
paź­dzier­ni­ka 30th, 2017 5:00 PM do  8:00 PM