Sprawozdania z projektów zrealizowanych w 2017 roku

No Com­ments

Poni­żej zamiesz­cza­my spra­woz­da­nia z reali­za­cji zadań wybra­nych w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Poni­żej zamiesz­cza­my te zada­nia, któ­re zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne w ramach otwar­tych kon­kur­sów ofert.

Aktyw­ny Uczeń

Aktyw­ny Lublin

Lubel­ski Uni­wer­sy­tet Inspi­ra­cji

Poko­chaj Bie­ga­nie

Aktyw­ny Stu­dent

Aktyw­ność dla każ­de­go

Sport dla każ­de­go

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpi­sy