W tym roku po raz dru­gi może­my sko­rzy­stać z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej przy roz­li­cze­niu podat­ku PIT.

Ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na pozwa­la odli­czyć kosz­ty zwią­za­ne z remon­tem miesz­ka­nia w zakre­sie zmniej­sze­nia zuży­cia ener­gii. Z ulgi mogą sko­rzy­stać wła­ści­cie­le budyn­ku miesz­kal­ne­go jed­no­ro­dzin­ne­go (dopusz­czal­ne są sze­re­gow­ce i bliź­nia­ki), któ­rzy roz­li­cza­ją się za pomo­cą PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37. Aby sko­rzy­stać z ulgi, nale­ży ponieść wydat­ki po odda­niu budyn­ku do użyt­ko­wa­nia. Z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej nie moż­na korzy­stać w przy­pad­ku budyn­ku będą­ce­go w budo­wie. Wydat­ki zwią­za­ne z remon­tem mogą trwać przez okres trzech lat (przez ten czas moż­na odli­czać wydat­ki w zezna­niu PIT).

Rozlicz ulgę termomodernizacyjną w programie PIT 2021

Jaki jest limit wydatków?

Limit wydat­ków do odli­cze­nia wyno­si 53 tys. zł. Nie­za­leż­nie od licz­by inwe­sty­cji i budyn­ków, któ­rych jest wła­ści­cie­lem. Jeśli dwóch współ­wła­ści­cie­li lub mał­żon­ków korzy­sta­ją­cych ze wspól­ne­go opo­dat­ko­wa­nia doko­na ter­mo­mo­der­ni­za­cji w tym samym budyn­ku to każ­dy z nich może odli­czyć całość ponie­sio­nych wydatków.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odli­cze­nia doko­nu­je się w zezna­niu za rok podat­ko­wy, w któ­rym ponie­sio­no wydatek.

Kwo­ta odli­cze­nia, któ­ra nie zna­la­zła pokry­cia w docho­dzie (przy­cho­dzie) podat­ni­ka za rok podat­ko­wy, pod­le­ga odli­cze­niu w kolej­nych latach, nie dłu­żej jed­nak niż przez 6 lat, licząc od koń­ca roku podat­ko­we­go, w któ­rym ponie­sio­no pierw­szy wyda­tek. Pomoc­ny w roz­li­cze­niu ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej będzie pro­gram do roz­li­czeń podat­ku PITax. »Klik­nij tutaj, aby otwo­rzyć PITax«

Jakie wydatki są objęte termomodernizacją?

Wykaz mate­ria­łów, któ­re moż­na odli­czyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej:

 • na mate­ria­ły budow­la­ne wyko­rzy­sty­wa­ne do docie­ple­nia prze­gród budow­la­nych, płyt bal­ko­no­wych oraz fun­da­men­tów wcho­dzą­ce w skład sys­te­mów docie­pleń lub wyko­rzy­sty­wa­ne do zabez­pie­cze­nia przed zawilgoceniem;
 • węzeł ciepl­ny wraz z pro­gra­ma­to­rem temperatury;
 • kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny wraz ze ste­ro­wa­niem, arma­tu­rą zabez­pie­cza­ją­cą i regu­lu­ją­cą oraz ukła­dem dopro­wa­dze­nia powie­trza i odpro­wa­dze­nia spalin;
 • kocioł ole­jo­wy kon­den­sa­cyj­ny wraz ze ste­ro­wa­niem, arma­tu­rą zabez­pie­cza­ją­cą i regu­lu­ją­cą oraz ukła­dem dopro­wa­dze­nia powie­trza i odpro­wa­dze­nia spalin;
 • zbior­nik na gaz lub zbior­nik na olej;
 • kocioł na pali­wo sta­łe speł­nia­ją­cy co naj­mniej wyma­ga­nia okre­ślo­ne w roz­po­rzą­dze­niu Komi­sji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwiet­nia 2015 r. w spra­wie wyko­na­nia dyrek­ty­wy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady 2009/125/WE w odnie­sie­niu do wymo­gów doty­czą­cych eko­pro­jek­tu dla kotłów na pali­wa sta­łe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • przy­łą­cze do sie­ci cie­płow­ni­czej lub gazowej;
 • mate­ria­ły budow­la­ne wcho­dzą­ce w skład insta­la­cji ogrzewczej;
 • mate­ria­ły budow­la­ne wcho­dzą­ce w skład insta­la­cji przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użytkowej;
 • mate­ria­ły budow­la­ne wcho­dzą­ce w skład sys­te­mu ogrze­wa­nia elektrycznego;
 • pom­pa cie­pła wraz z osprzętem;
 • kolek­tor sło­necz­ny wraz z osprzętem;
 • ogni­wo foto­wol­ta­icz­ne wraz z osprzętem;
 • sto­lar­ka okien­na i drzwio­wa, w tym okna, okna poła­cio­we wraz z sys­te­ma­mi mon­ta­żo­wy­mi, drzwi bal­ko­no­we, bra­my gara­żo­we, powierzch­nie prze­zro­czy­ste nieotwieralne;
 • mate­ria­ły budow­la­ne skła­da­ją­ce się na sys­tem wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej wraz z odzy­skiem cie­pła lub odzy­skiem cie­pła i chłodu.

Wykaz usług, któ­re moż­na roz­li­czyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej:

 • wyko­na­nie audy­tu ener­ge­tycz­ne­go budyn­ku przed reali­za­cją przed­się­wzię­cia termomodernizacyjnego;
 • wyko­na­nie ana­li­zy ter­mo­gra­ficz­nej budynku;
 • wyko­na­nie doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej zwią­za­nej z pra­ca­mi termomodernizacyjnymi;
 • wyko­na­nie eks­per­ty­zy orni­to­lo­gicz­nej i chiropterologicznej;
 • docie­ple­nie prze­gród budow­la­nych lub płyt bal­ko­no­wych lub fundamentów;
 • wymia­na sto­lar­ki zewnętrz­nej np.: okien, okien poła­cio­wych, drzwi bal­ko­no­wych, drzwi zewnętrz­nych, bram gara­żo­wych, powierzch­ni prze­zro­czy­stych nieotwieralnych;
 • wymia­na ele­men­tów ist­nie­ją­cej insta­la­cji ogrzew­czej lub insta­la­cji przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej lub wyko­na­nie nowej insta­la­cji wewnętrz­nej ogrze­wa­nia lub insta­la­cji przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użytkowej;
 • mon­taż kotła gazo­we­go kondensacyjnego;
 • mon­taż kotła ole­jo­we­go kondensacyjnego;
 • mon­taż pom­py ciepła;
 • mon­taż kolek­to­ra słonecznego;
 • mon­taż sys­te­mu wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem cie­pła z powie­trza wywiewanego;
 • mon­taż insta­la­cji fotowoltaicznej;
 • uru­cho­mie­nie i regu­la­cja źró­dła cie­pła oraz ana­li­za spalin;
 • regu­la­cja i rów­no­wa­że­nie hydrau­licz­ne instalacji;
 • demon­taż źró­dła cie­pła na pali­wo stałe.