Ulga w podat­ku PIT według popularności:

Ulga na dziec­ko – przy­słu­gu­je rodzi­com lub opie­ku­nom dziec­ka do 18. roku życia (lub do 25. jeże­li dziec­ko się uczy i przy­cho­dy dziec­ka w ramach ulgi dla mło­dych nie prze­kra­cza­ją 3089 zł). W przy­pad­ku 1 dziec­ka przy­słu­gu­je tyl­ko rodzi­com, któ­rych dochód nie prze­kro­czył 112 000 zł. W przy­pad­ku 2 i wię­cej dzie­ci docho­dy nie mają zna­cze­nia. Ulga na 1 i 2 dziec­ko wyno­si 1112,04 zł, na trze­cie 200,04 zł a na czwar­te i kolej­ne 2700 zł. Jeże­li rodzi­ce roz­li­cza­ją się oddziel­nie, ulgę może wyko­rzy­stać jed­no z nich lub mogą ją podzielić.

Wpła­ty na Indy­wi­du­al­ne Kon­to Zabez­pie­cze­nia Eme­ry­tal­ne­go (IKZE) – odli­cze­niu pod­le­ga­ją fak­tycz­nie doko­na­ne wpła­ty na IKZE do kwo­ty 9466,20 zł. Zacho­waj dowód wpła­ty (może nim być każ­dy doku­ment, któ­ry potwier­dza wpła­tę na IKZE).

Odli­cze­nia z tytu­łu daro­wizn – odli­cze­niu pod­le­ga­ją daro­wi­zny prze­ka­za­ne na dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go, pro­wa­dzo­ną przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Odli­cza się kwo­tę fak­tycz­nie prze­ka­za­nej daro­wi­zny, nie wię­cej jed­nak niż 6% docho­du. Uwa­ga! W przy­pad­ku wspól­ne­go roz­li­cze­nia mał­żon­ków limit 6% docho­dów jest liczo­ny oddziel­nie dla każ­de­go z nich. Potwier­dze­niem może być dowód wpła­ty na rachu­nek organizacji.

Krwio­daw­stwo – ulga przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści ilo­czy­nu kwo­ty 130 zł  i litrów odda­nej krwi lub jej skład­ni­ków. W sumie nie wię­cej niż do war­to­ści 6% docho­dów. Wyso­kość daro­wi­zny nale­ży udo­ku­men­to­wać zaświad­cze­niem od jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej, któ­ra reali­zu­je zada­nia w zakre­sie pobie­ra­nia krwi. W zaświad­cze­niu poda­wa­na jest ilość bez­płat­nie odda­nej krwi lub jej składników.

Ulga na inter­net – ulga przy­słu­gu­je wyłącz­nie w dwóch kolej­no po sobie nastę­pu­ją­cych latach podat­ko­wych, jeże­li w okre­sie poprze­dza­ją­cym te lata podat­nik nie korzy­stał‚ z tego odli­cze­nia. Odli­czyć moż­na rze­czy­wi­ste kosz­ty inter­ne­tu, jed­nak nie wię­cej niż 760 zł. Dowo­dem może być każ­dy doku­ment stwier­dza­ją­cy ponie­sie­nie wydat­ku, z któ­re­go wyni­ka kto, komu, ile oraz za co zapła­cił. Jeśli na doku­men­cie jest infor­ma­cja o zapła­cie za inter­net i tele­wi­zję, to odli­cze­niu pod­le­ga tyl­ko kwo­ta zapła­ty za internet.

Ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na – dla wła­ści­cie­li domów wol­no­sto­ją­cych na pokry­cie kosz­tów remon­tu zwią­za­ne­go ze zmniej­sze­niem zuży­cia ener­gii. »Czy­taj więcej«