PIT-36

Roz­li­cze­nie na for­mu­la­rzu PIT-36 doty­czy tych osób, któ­re roz­li­cza­ły się ska­lą podat­ko­wą i przy­naj­mniej przez część roku samo­dziel­nie (bez pośred­nic­twa płat­ni­ka) wyli­cza­ły i opła­ca­ły zalicz­ki na poda­tek dochodowy.

PIT-36 roz­li­cza­ją oso­by, które:

  • pro­wa­dzą dzia­łal­ność gospo­dar­czą na zasa­dach ogól­nych (ska­la podat­ko­wa 17% i 32%),
  • doli­cza­ją stra­ty z lat wcześniejszych,
  • doli­cza­ją przy­cho­dy mało­let­nich do wła­snych przychodów,
  • odli­cza­ją w swo­jej dekla­ra­cji poda­tek mini­mal­ny od posia­da­nych środ­ków trwałych.

Jak widać powy­żej, roz­li­cze­nie PIT-36 jest prze­zna­czo­ne przede wszyst­kim dla osób pro­wa­dzą­cych poza­rol­ni­czą dzia­łal­ność gospodarczą.

Jakie ulgi w PIT-36

Roz­li­cza­jąc PIT-36 możesz sko­rzy­stać z ulg podat­ko­wych. Zobacz wykaz naj­po­pu­lar­niej­szych ulg podat­ko­wych.

W celu roz­li­cze­nia podat­ku PIT-36 możesz sko­rzy­stać z jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­gra­mów – PITax. Jest dar­mo­wy, nie wyma­ga insta­la­cji oraz pod­po­wia­da ulgi podat­ko­we i gwa­ran­tu­je pra­wi­dło­wość roz­li­cze­nia. »Klik­nij tutaj, aby przejść do PITax«