Czas na zwrot podat­ku PIT w 2022 roku jest liczo­ny od 17 lute­go 2022. Wcze­śniej­sze zło­że­nie dekla­ra­cji podat­ko­wej nie ma wpły­wu na czas otrzy­ma­nia zwro­tu podatku.

W tym roku ter­min na zwrot podat­ku PIT wynosi:

  • - do 1 kwiet­nia 2022 dla dekla­ra­cji skła­da­nych elek­tro­nicz­nie, w okre­sie do 15 lute­go 2022 roku.
  • - 45 dni dla dekla­ra­cji skła­da­nych elek­tro­nicz­nie po 15 lute­go 2022 roku, licząc od dnia zło­że­nia deklaracji.
  • - 3 mie­sią­ce dla dekla­ra­cji skła­da­nych w for­mie tra­dy­cyj­nej; ter­min liczo­ny od dnia zło­że­nia deklaracji.

Ponad­to posia­da­cze Kar­ty Dużej Rodzi­ny, któ­rzy roz­li­czą się elek­tro­nicz­nie, mogą liczyć na zwrot w krót­szym ter­mi­nie – do 30 dni.

Nadal nie otrzymałeś zwrotu podatku?

Co robić, jeśli minął wska­za­ny wyżej ter­min a nadal nie otrzy­ma­łeś zwro­tu? W takim wypad­ku skon­tak­tuj się ze swo­im urzę­dem skar­bo­wym, aby wyja­śnić zwło­kę. W poprzed­nich latach zda­rza­ły się przy­pad­ki, gdy urzę­dy nie wyra­bia­ły się z wypła­tą zwro­tu w terminie.