Dla roz­li­czeń za rok 2021 zmie­nia się ter­min zło­że­nia wszyst­kich zeznań podat­ko­wych PIT dla roz­li­cze­nia za rok 2021 – możesz to zro­bić od 15 lute­go do 2 maja 2022 r. Zmia­nie ule­ga rów­nież ter­min skła­da­nia PIT-28 za 2021 rok – musisz go zło­żyć do 28 lute­go 2022 r.

Uwa­ga! Jeśli nie zdą­żysz roz­li­czyć PIT do 2 maja, fiskus zro­bi to za Cie­bie. Ale uwzględ­ni tyl­ko te ulgi, z któ­rych sko­rzy­sta­łeś w roku poprzed­nim. Dla­te­go lepiej roz­licz się sam. Sko­rzy­staj z roz­li­cze­nia onli­ne »klik­nij tutaj«

Każ­dy PIT prócz for­mu­la­rzy kar­ty podat­ko­wej (PIT-16A, PIT-16, PIT-16Z) możesz zło­żyć w for­mie inte­rak­tyw­ne­go pli­ku PDF.

Im wcze­śniej zło­żysz PIT, tym szyb­ciej otrzy­masz zwrot podat­ku. I odwrot­nie, im póź­niej go zło­żysz, tym wię­cej cza­su będziesz mieć na uisz­cze­nie należ­ne­go podatku.

PIT możesz zło­żyć bez­po­śred­nio na por­ta­lu podatki.gov.pl lub przy pomo­cy for­mu­la­rza inte­rak­tyw­ne­go (klik­nij w baner poni­żej, aby przejść do wypeł­nia­nia PIT).

Rozlicz swój PIT