Twój e‑PIT to zezna­nie podat­ko­we PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38.

Usłu­ga nie doty­czy przy­cho­dów z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i dzia­łów spe­cjal­nych pro­duk­cji rolnej.

Mini­ster­stwo Finan­sów przy­go­to­wa­ło por­tal „Twój e‑PIT” do samo­dziel­ne­go roz­li­cze­nie podat­ku PIT. Znaj­du­je się pod adre­sem www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. Choć ser­wis dzia­ła od trzech lat, nie cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Więk­szość osób wciąż wybie­ra samo­dziel­ne roz­li­cze­nie lub korzy­sta­ją z wyspe­cja­li­zo­wa­nych pro­gra­mów do roz­li­cze­nia PITów. Jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych jest PITax, któ­ry jest dar­mo­wy, nie wyma­ga insta­la­cji oraz pod­po­wia­da ulgi podat­ko­we i gwa­ran­tu­je pra­wi­dło­wość roz­li­cze­nia. »Klik­nij tutaj, aby przejść do PITax«

Jako skorzystać z portalu e‑PIT

Aby się zalo­go­wać, przy­go­tuj swo­je dane:

  • - PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
  • - kwo­tę przy­cho­du, z roz­li­cze­nia za 2020 rok,
  • - kwo­tę przy­cho­du z jed­nej infor­ma­cji od płat­ni­ków za 2021 r. (np. z PIT-11 od two­je­go pracodawcy),

Potwierdź kwo­tę nadpłaty/podatku do zapła­ty z roz­li­cze­nia za 2020 r.

Po zalo­go­wa­niu możesz od razu zło­żyć for­mu­larz lub wybrać wcze­śniej odpo­wied­nie ulgi. Nie zapo­mnij wska­zać orga­ni­za­cji, któ­rej prze­ka­żesz 1% podat­ku (wpisz: Fun­da­cja Wol­no­ści KRS 0000428743).