Czas na zwrot podat­ku PIT w 2021 roku jest liczo­ny od 17 lute­go 2021. Wcze­śniej­sze zło­że­nie dekla­ra­cji podat­ko­wej nie ma wpły­wu na czas otrzy­ma­nia zwro­tu podatku.

W tym roku ter­min na zwrot podat­ku PIT wynosi:

  • - do 1 kwiet­nia 2021 dla dekla­ra­cji skła­da­nych elek­tro­nicz­nie, w okre­sie do 15 lute­go 2021 roku.
  • - 45 dni dla dekla­ra­cji skła­da­nych elek­tro­nicz­nie po 15 lute­go 2021 roku, licząc od dnia zło­że­nia deklaracji.
  • - 3 mie­sią­ce dla dekla­ra­cji skła­da­nych w for­mie tra­dy­cyj­nej; ter­min liczo­ny od dnia zło­że­nia deklaracji.

Ponad­to posia­da­cze Kar­ty Dużej Rodzi­ny, któ­rzy roz­li­czą się elek­tro­nicz­nie, mogą liczyć na zwrot w krót­szym ter­mi­nie – do 30 dni.