Dla roz­li­czeń za rok 2019 zmie­nia się ter­min zło­że­nia wszyst­kich zeznań podat­ko­wych PIT dla roz­li­cze­nia za rok 2019 – możesz to zro­bić od 15 lute­go do 30 kwiet­nia 2020 r. Zmia­nie ule­ga rów­nież ter­min skła­da­nia PIT-28 za 2019 rok – możesz go zło­żyć od 15 lute­go do 2 mar­ca 2020 r.

Każ­dy PIT prócz for­mu­la­rzy kar­ty podat­ko­wej (PIT-16A, PIT-16, PIT-16Z) możesz zło­żyć w for­mie inte­rak­tyw­ne­go pli­ku PDF.

PIT możesz zło­żyć bez­po­śred­nio na por­ta­lu podatki.gov.pl lub przy pomo­cy for­mu­la­rza inte­rak­tyw­ne­go (klik­nij w baner poni­żej, aby przejść do wypeł­nia­nia PIT).

Rozlicz swój PIT