Uwa­ga! Z uwa­gi na epi­de­mię koro­na­wi­ru­sa, jeśli nie zdą­żysz roz­li­czyć PIT do 30 kwiet­nia, fiskus zro­bi to za Cie­bie. Ale uwzględ­ni tyl­ko te ulgi, z któ­rych sko­rzy­sta­łeś w roku poprzed­nim. Dla­te­go lepiej roz­licz się sam. Sko­rzy­staj z roz­li­cze­nia onli­ne »klik­nij tutaj«

Od 15 lute­go możesz spraw­dzić jak został poli­czo­ny twój e‑Pit, przez Kra­jo­wą Admi­ni­stra­cję Skar­bo­wą. Żeby to spraw­dzić trze­ba zalo­go­wać się na Por­ta­lu Podat­ko­wym podatki.gov.pl. Aby się zalo­go­wać się użyj jed­nej z trzech opcji, sam decy­du­jesz któ­rą:

  • - bez­płat­ne­go Pro­fi­lu Zaufa­nia,
  • - kwa­li­fi­ko­wa­ne­go pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go
  • - dane auto­ry­za­cyj­ne czy­li twój numer PESEL i wybra­na przez sys­tem kwo­ta przy­cho­dów z poszcze­gól­nych pozy­cji infor­ma­cji od płat­ni­ków: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A z poprzed­nie­go roku podat­ko­we­go.

Wybie­rasz czy zga­dzasz się z tym roz­li­cze­niem, możesz dodać komu prze­zna­czyć w tym roku 1% podat­ku albo czy korzy­sta­łeś z ulg, czy roz­li­czasz się razem z mał­żon­kiem czy jako samot­ny rodzic.

Możesz też roz­li­czyć się w łatwy spo­sób korzy­sta­jąc z pro­gra­mu PITax. Klik­nij w baner, aby przejść do pro­gra­mu: