Do kiedy otrzymam PIT-11

W roku 2020 pra­co­daw­ca ma czas do 2 mar­ca 2020 roku, aby prze­ka­zać pra­cow­ni­ko­wi PIT-11 (for­mal­nie do koń­ca lute­go, ale z uwa­gi że ostat­ni dzień lute­go przy­pa­da w sobo­tę, w tym roku ter­min na prze­sła­nie PIT-11 pra­cow­ni­ko­wi mija w dniu 2 mar­ca). Może to zro­bić wcze­śniej. 2 mar­ca to osta­tecz­ny ter­min na prze­ka­za­nie for­mu­la­rza pit pra­cow­ni­ko­wi.

Doty­czy to rów­nież umów zle­ce­nia oraz umów o dzie­ło.

W jakiej formie otrzymam PIT-11

PIT-11 dla pra­cow­ni­ka moż­na prze­słać elek­tro­nicz­nie lub w for­mie papie­ro­wej – pra­co­daw­ca z pra­cow­ni­kiem mogą usta­lić wygod­ną dla sie­bie for­mę. Pra­co­daw­ca ma obo­wią­zek zło­żyć PIT-11 elek­tro­nicz­nie do urzę­du skar­bo­we­go. Ma na to czas do koń­ca stycz­nia.

Jakie dane zawiera PIT-11

For­mu­larz PIT-11 zawie­ra infor­ma­cje o:

  • wyso­ko­ści osią­gnię­te­go docho­du,
  • pobra­nych zalicz­kach na poda­tek docho­do­wy,
  • kosz­tach uzy­ska­nia przy­cho­du,
  • pobra­nych skład­kach (ZUS i zdro­wot­nych),

PIT-11 może zawie­rać dane o docho­dach z róż­nych źró­deł, w tym:

  • umo­wy o pra­cę,
  • umo­wy zle­ce­nia i umo­wy o dzie­ło,
  • praw autor­skich,
  • dzia­łal­no­ści wyko­ny­wa­nej samo­dziel­nie,
  • świad­czeń z Fun­du­szu Pra­cy i Fun­du­szu Gwa­ran­to­wa­nych Świad­czeń Pra­cow­ni­czych

Wszyst­kie dane z PIT-11 nale­ży wyko­rzy­stać przy spo­rzą­dza­niu zezna­nia rocz­ne­go PIT-36 lub PIT-37. Jeśli otrzy­ma­li­śmy kil­ka for­mu­la­rzy PIT-11 (od róż­nych pra­co­daw­ców), to dane z wszyst­kich tych dekla­ra­cji są potrzeb­ne do zezna­nia rocz­ne­go.