Rozlicz PIT-28 i przekaż 1% podatku

No Com­ments

Z danych zebra­nych przez Fun­da­cję Wol­no­ści wyni­ka, że tyl­ko 47% podat­ni­ków podat­ku PIT-28 (tzw. ryczałt ewi­den­cjo­no­wa­ny) z obsza­ru I i III Urzę­du Skar­bo­we­go w Lubli­nie (mia­sta Lublin i Świd­nik oraz gmi­ny Meł­giew, Pia­ski, Ryb­cze­wi­ce, Traw­ni­ki) prze­ka­zu­je 1% podat­ku orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicznego.

W PIT-28 roz­li­cza­ją się oso­by pro­wa­dzą­ce poza­rol­ni­czą dzia­łal­ność gospo­dar­czą (przed­sta­wi­cie­le wol­nych zawo­dów, np. pie­lę­gniar­ka, adwo­kat, tłu­macz, kore­pe­ty­tor, oso­by duchow­ne) oraz osią­ga­ją­ce przy­cho­dy z naj­mu lub dzierżawy.

Tym­cza­sem w przy­pad­ku naj­po­pu­lar­niej­sze­go PIT-37 aż 72% podat­ni­ków z Lubli­na i pow. świd­nic­kie­go w ub. roku prze­ka­za­ło 1% podat­ku wybra­nej organizacji.

Gdy­by odse­tek prze­ka­zu­ją­cych 1% w PIT-28 był na tym samym pozio­mie, do orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych tra­fi­ło­by o ponad 120 tys. zł więcej!

Dla­te­go uru­cho­mi­li­śmy stro­nę www.pit28.pl, któ­ra zachę­ca oso­by roz­li­cza­ją­ce przy­cho­dy z ryczał­tu do prze­ka­za­nia 1% podat­ku. Jet tam porad­nik roz­li­cze­nia PIT-28 a tak­że wykaz wszyst­kich 155 orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go z Lubli­na, upraw­nio­nych do otrzy­ma­nia 1% podatku.

Co waż­ne, aby 1% z PIT-28 tra­fił do orga­ni­za­cji, poda­tek nale­ży roz­li­czyć do koń­ca lute­go (w tym roku do 1 mar­ca, z uwa­gi na to, że ostat­ni dzień lute­go wypa­da w niedzielę).

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy