Liga Cashflow

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

Projekt zakończony

Dzię­ku­je­my za udział

Cash­flow to gra plan­szo­wa, któ­ra poprzez symu­la­cje real­nych zda­rzeń przy­go­to­wu­je do inwe­sto­wa­nia praw­dzi­wych pie­nię­dzy. Uczy kon­tro­li nad oso­bi­sty­mi wydat­ka­mi. Sta­wia przed gra­czem wyzwa­nia i posze­rza inte­li­gen­cję finan­so­wą. Gra zapo­zna­je z pod­sta­wo­wy­mi poję­cia­mi z zakre­su ban­ko­wo­ści i finan­sów oraz roz­wi­ja zdol­no­ści biz­ne­so­we. Cash­flow 202, będą­ca roz­sze­rze­niem pod­sta­wo­wej wer­sji gry, uczy zaawan­so­wa­nych stra­te­gii inwe­sty­cyj­nych sto­so­wa­nych w biz­ne­sie i na giełdzie.

Lubel­ska Liga Cash­flow już się zakoń­czy­ła. Spo­ty­ka­li­śmy się dwa razy w tygo­dniu – w każ­dy wto­rek o godz. 18.15 w sali A5 na Wydzia­le Eko­no­micz­nym UMCS oraz w każ­dy czwar­tek o godz. 17 w klu­bo­ka­wiar­ni Archi­wum. Aby zagrać, nale­ży potwier­dzić swój udział naj­póź­niej na dzień przed danym spotkaniem.

Poza warsz­ta­ta­mi odbę­dą się rów­nież dwa szko­le­nia o tema­ty­ce ekonomicznej.

Za udział w każ­dym warsz­ta­cie uczest­nik otrzy­ma punk­ty (od 1 do 4):

1 pkt. za sam udział w spotkaniu,
2 pkt. jeśli wyj­dzie z wyści­gu szczurów,
3 pkt. jeśli wygra na szyb­kim torze,
dodat­ko­wo 1pkt. dla oso­by, któ­ra pierw­sza wygra na szyb­kim torze,
dodat­ko­wo 2 pkt. za udział w szkoleniach.

Na pod­sta­wie punk­tów uzy­ska­nych na wszyst­kich warsz­ta­tach i szko­le­niach zosta­nie wyło­nio­ny zwy­cięz­ca Ligi Cash­flow, któ­ry otrzy­ma w nagro­dę dysk zewnętrz­ny SAMSUNG M3 Por­ta­ble 500 GB (z trzy­let­nią gwarancją).dysk samsung m3

Nagro­dą za dru­gie miej­sce będzie plan­szo­wa gra eko­no­micz­na Pret-a-Por­tet (gra symu­lu­ją­ca pro­wa­dze­nie przed­się­bior­stwa i zarzą­dza­nie fun­du­sza­mi fir­my, powsta­ła we współ­pra­cy z NBP).

pret a porterZa zaję­cie trze­cie­go miej­sca uczest­nik otrzy­ma plan­szo­wą grę licy­ta­cyj­ną Modern Art (gra pole­ga na licy­to­wa­niu i han­dlo­wa­niu dzie­ła­mi sztu­ki, uczy umie­jęt­no­ści negocjacyjnych).

modern art

 

Fundacja Banku Zachodniego WBKLiga Cash­flow jest wspie­ra­na finan­so­wo przez Fun­da­cję Ban­ku Zachod­nie­go WBK.

Part­ne­ra­mi pro­jek­tu są Fan­ta­sy Park w Lubli­nie, klu­bo­ka­wiar­nia Archi­wum oraz Koło Nauko­we Zarzą­dza­nia i Mar­ke­tin­gu UMCS.

Znaj­dziesz nas rów­nież na Fb: www.facebook.com/CashflowwLublinie

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie