Informator Akademikowy

PROJEKT

Informator Akademikowy 2012 okładkaW 2012 roku uka­za­ła się już dru­ga edy­cja lubel­skie­go Infor­ma­to­ra Aka­de­mi­ko­we­go. Tym razem w nakła­dzie 2500 sztuk oraz dwóch wer­sjach języ­ko­wych – pol­skiej i angiel­skiej.

Infor­ma­tor Aka­de­mi­ko­wy to bez­płat­ny prze­wod­nik dla stu­den­tów po osie­dlu aka­de­mic­kim UMCS w Lubli­nie. Zawie­ra infor­ma­cje o aka­de­mi­kach, wzo­ry podań, plan osie­dla aka­de­mic­kie­go, porad­nik medycz­ny, ofer­tę spę­dza­nia wol­ne­go cza­su, infor­ma­cje o Aka­de­mic­kim Ośrod­ku Spor­to­wym, Dusz­pa­ster­stwie Aka­de­mic­kim, komu­ni­ka­cji miej­skiej, kre­dy­tach stu­denc­kich i pomo­cy socjal­nej, porów­na­nie ofer­ty gastro­no­micz­nej, regu­la­min domów stu­denc­kich UMCS a na roz­luź­nie­nie wywiad z Super Zbie­ra­czem.

Ponad­to w Infor­ma­to­rze znaj­du­je się kil­ka kupo­nów zniż­ko­wych: do klu­bo­ka­wiar­ni Archi­wum, restau­ra­cji Czar­cia Łapa, Pad­Ba­ru oraz kar­ta raba­to­wa do klu­bo­ka­wiar­ni Paragraf14 waż­na przez rok.

Pobierz wer­sję elek­tro­nicz­ną Infor­ma­to­ra Aka­de­mi­ko­we­go 2012.

Down­lo­ad Cam­pus Guide 2012 – prac­ti­cal guide to the cam­pus of UMCS in Lublin.

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie