RD organizuje spotkanie nt. Budżetu Obywatelskiego

No Com­ments

Rada Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta orga­ni­zu­je spo­tka­nie dla miesz­kań­ców nt. zasad DziesiataBOzgła­sza­nia i wybo­rów pro­jek­tów w ramach tego­rocz­nej edy­cji budże­tu obywatelskiego.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 4 kwiet­nia o godz. 18 w Gim­na­zjum nr 1 przy ul. Kunic­kie­go 116.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy