RD organizuje spotkanie nt. Budżetu Obywatelskiego

No Com­ments

Rada Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta orga­ni­zu­je spo­tka­nie dla miesz­kań­ców nt. zasad DziesiataBOzgła­sza­nia i wybo­rów pro­jek­tów w ramach tego­rocz­nej edy­cji budże­tu obywatelskiego.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 4 kwiet­nia o godz. 18 w Gim­na­zjum nr 1 przy ul. Kunic­kie­go 116.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy