Rada Dzielnicy na Youtube

No Com­ments

Od począt­ku kaden­cji, tj. od mar­ca 2015 roku, Rada Dziel­ni­cy Cze­chów RDCPLublinPołu­dnio­wy sama trans­mi­tu­je na żywo oraz udo­stęp­nia w ser­wi­sie youtu­be nagra­nia ze swo­ich posiedzeń.

Rada nagry­wa rów­nież spo­tka­nia oko­licz­no­ścio­we, spo­tka­nia z urzęd­ni­ka­mi oraz inne spra­wy zwią­za­ne z dzielnicą.

Wszyst­kie fil­my moż­na obej­rzeć na kana­le RDCP Lublin.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy