Rada Dzielnicy na Youtube

No Com­ments

Od począt­ku kaden­cji, tj. od mar­ca 2015 roku, Rada Dziel­ni­cy Cze­chów RDCPLublinPołu­dnio­wy sama trans­mi­tu­je na żywo oraz udo­stęp­nia w ser­wi­sie youtu­be nagra­nia ze swo­ich posiedzeń.

Rada nagry­wa rów­nież spo­tka­nia oko­licz­no­ścio­we, spo­tka­nia z urzęd­ni­ka­mi oraz inne spra­wy zwią­za­ne z dzielnicą.

Wszyst­kie fil­my moż­na obej­rzeć na kana­le RDCP Lublin.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy