Punkty informacyjne nt. BO

No Com­ments

Od 26 maja 2014 r. w każ­dy ponie­dzia­łek o godz. 16 w filiach Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej odby­wać się będą spo­tka­nia poświę­co­ne tema­ty­ce budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Pod­czas tych spo­tkań będą mogli Pań­stwo dowie­dzieć się jak popraw­nie wypeł­nić wnio­sek, jakie są naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia i co spra­wia naj­wię­cej kło­po­tów. Spo­tka­nia będą tak­że oka­zją do wymia­ny doświad­czeń i nawią­za­nia part­ner­stwa z oso­ba­mi o zbież­nych celach. Zachę­ca­my do spo­tkań w gro­nie przy­ja­ciół, sąsia­dów, czy samo­dziel­nie w celu uzy­ska­nia nie­zbęd­nych infor­ma­cji, a tak­że zebra­nia osób popie­ra­ją­cych Pań­stwa projekt.

Zachę­ca­my rów­nież do uczest­nic­twa w „Mara­to­nie pisa­nia wnio­sków”, któ­ry odbę­dzie się w dwie nie­dzie­le: 15 i 22 czerw­ca, godz. 16–22 w sie­dzi­bie Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Lubli­nie, przy uli­cy Peowia­ków 12.

Punk­ty infor­ma­cji na temat Budże­tu oby­wa­tel­skie­go w wybra­nych filiach miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Lublinie:
filieMBP

Filia nr 1, Kościel­na 7a
tel. 81 444–58–38, filia1@mbp.lublin.pl

Filia nr 2, Peowia­ków 12
tel. 81 466–62–02, filia2@mbp.lublin.pl

Filia nr 3, Hut­ni­cza 20
tel.81 746–29–63, filia3@mbp.lublin.pl

Filia nr 8, Zuchów 2
tel. 81 534–10–73, filia8@mbp.lublin.pl

Filia nr 9, Krań­co­wa 106
tel. 81 744–17–18, filia9@mbp.lublin.pl

Filia nr 10, Kle­eber­ga 12 a,
tel. 81 747–10–23, filia10@mbp.lublin.pl

Filia nr 13, Gra­ży­ny 13,
tel. 81 525–08–85, filia13@mbp.lublin.pl

Filia nr 18, Głę­bo­ka 6
tel. 81 525–10–91, filia18@mbp.lublin.pl

Filia nr 19, Kunic­kie­go 89,
tel. 81 745–31–44, filia19@mbp.lublin.pl

Filia nr 20, Kręż­nic­ka 125
tel. 81 750–09–26, filia20@mbp.lublin.pl

Filia nr 22, Krucz­kow­skie­go 14
tel. 81 744–48–16, filia22@mbp.lublin.pl

Filia nr 26, Leonar­da 18
tel. 81 525–64–39, filia26@mbp.lublin.pl

Filia nr 28, Nad­by­strzyc­ka 85
tel. 81 525–86–44, filia28@mbp.lublin.pl

Filia nr 29, Kie­pu­ry 5
tel. 81 741–92–94, filia29@mbp.lublin.pl

Filia nr 31, Nał­kow­skich 104a
tel. 81 744–71–69, filia31@mbp.lublin.pl

Filia nr 32 (Biblio), Sza­se­rów 13–15
tel. 81 311–00–09, filia32@mbp.lublin.pl

Filia nr 34, Judy­ma 2a
tel. 81 466–59–12, filia34@mbp.lublin.pl

Filia nr 35, Bursz­ty­no­wa 20,
tel. 81 311–00–02, filia35@mbp.lublin.pl

Filia nr 36, Zyg­mun­ta Augu­sta 15
tel. 81 311–00–16, filia36@mbp.lublin.pl

Filia nr 37, Bazy­lia­nów­ka 85
tel. 81 742–12–87, filia37@mbp.lublin.pl

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy