Przywracamy rejestr umów w Puławach

No Com­ments

Pre­zy­dent mia­sta Puła­wy pod­jął decy­zję o usu­nię­ciu reje­stru umów ze stro­ny BIP, powo­łu­jąc się na obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy w zakre­sie danych oso­bo­wych (RODO). Co cie­ka­we rejestr został nam udo­stęp­nio­ny, gdy wystą­pi­li­śmy o to w try­bie usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej.

Jaw­ność i przej­rzy­stość jest jed­nym z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków słu­żą­cych zwięk­sza­niu efek­tyw­no­ści wyko­rzy­sty­wa­nia środ­ków publicz­nych, powin­na opie­rać się na przy­ja­znym pro­ce­du­rom udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji będą­cych w posia­da­niu orga­nów wła­dzy publicz­nej. Dla­te­go wie­le miast pro­wa­dzi i publi­ku­je rejestr zawie­ra­nych umów (np. Lublin, Kra­śnik, Kra­sny­staw, Zamość, Par­czew, Radzyń Pod­la­ski i wie­le innych). Wła­dze tych miast nie zre­zy­gno­wa­ły z jego pro­wa­dze­nia po wej­ście w życie prze­pi­sów tzw. RODO.

Powszech­ny dostęp do reje­stry umów prze­ciw­dzia­ła wie­lu nie­pra­wi­dło­wo­ściom. Pod­no­si tak­że poziom deba­ty publicz­nej, ponad­to ma istot­ny aspekt edukacyjny.Zaważając na powyż­sze wnie­śli­śmy pety­cje do Pre­zy­den­ta Puław w spra­wie przy­wró­ce­nia publi­ka­cji w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej reje­stru umów zawie­ra­nych przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Puław oraz o jego aktu­ali­zo­wa­nie nie rza­dziej niż raz na mie­siąc. Poni­żej uza­sad­nie­nie naszej pety­cji:

Przej­rzy­stość i trans­pa­rent­ność wydat­ko­wa­nia środ­ków publicz­nych jest pod­sta­wą dobre­go rzą­dze­nia.
W imie­niu Fun­da­cji Wol­no­ści skła­dam pety­cje w inte­re­sie publicz­nym w spra­wie przy­wró­ce­nia publi­ka­cji w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej reje­stru umów zawie­ra­nych przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Puła­wy oraz o jego aktu­ali­zo­wa­nie nie rza­dziej niż raz na mie­siąc. W mia­rę moż­li­wo­ści suge­ru­je­my zamiesz­cze­nie w reje­strze rów­nież tre­ści zawie­ra­nych umów.

Rejestr umów zawie­ra infor­ma­cje publicz­ne.
Art. 61 Kon­sty­tu­cji RP oraz art. 1 ust. 1 usta­wy z dnia 6 wrze­śnia 2001 roku o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej kreu­ją obszer­ną defi­ni­cję infor­ma­cji publicz­nej. Jest to „każ­da infor­ma­cja o spra­wach publicz­nych”. Infor­ma­cja publicz­na pod­le­ga udo­stęp­nie­niu i ponow­ne­mu wyko­rzy­sty­wa­niu przez pod­mio­ty wnio­sku­ją­ce o dostęp do takiej infor­ma­cji. Kon­sty­tu­cja stwier­dza, że pra­wo do pozy­ski­wa­nia takich infor­ma­cji obej­mu­je tak­że infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej oraz osób peł­nią­cych funk­cje publicz­ne. Zgod­nie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej udo­stęp­nie­niu pod­le­ga infor­ma­cja publicz­na o mająt­ku, któ­rym dys­po­nu­ją pod­mio­ty obo­wią­za­ne do udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej. Jest to pod­sta­wa praw­na żąda­nia infor­ma­cji o prze­tar­gu reali­zo­wa­nym w gmi­nie, w tym o pod­mio­tach, któ­re wygra­ły prze­targ.

Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych jest zgod­ne pra­wem.
Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, w tym danych wid­nie­ją­cych w doku­men­ta­cji prze­tar­go­wej, jest dopusz­czal­ne, jeśli speł­nio­na jest jed­na z prze­sła­nek z art. 6 ust. 1 RODO. Dane oso­bo­we mogą być prze­twa­rza­ne m. in. gdy jest to nie­zbęd­ne do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na admi­ni­stra­to­rze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przy­pad­ku pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia o zamó­wie­nie publicz­ne zama­wia­ją­cy prze­twa­rza­jąc np. dane wyko­naw­ców może powo­łać się wła­śnie na tę prze­słan­kę albo­wiem prze­twa­rza dane w celu zwią­za­nym z postę­po­wa­niem i w zakre­sie w jakim wyma­ga­ją tego prze­pi­sy Pra­wa zamó­wień publicz­nych.

Z żad­nych prze­pi­sów nie wyni­ka gene­ral­ny zakaz udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nych zawie­ra­ją­cych dane oso­bo­we. Tak­że w usta­wie o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej nie zawar­to regu­la­cji, któ­re nie pozwa­la­ły­by na uzy­ski­wa­nie dostę­pu do danych oso­bo­wych w ramach pra­wa do infor­ma­cji publicz­nej. Zgod­nie ze sta­no­wi­skiem repre­zen­to­wa­nym w orzecz­nic­twie, usta­wa o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej i usta­wa o ochro­nie danych oso­bo­wych (obec­nie przede wszyst­kim RODO) są rów­no­rzęd­ny­mi akta­mi praw­ny­mi.

Wobec tego, gdy infor­ma­cja publicz­na zawie­ra dane oso­bo­we, pod­miot zobo­wią­za­ny do jej udo­stęp­nie­nia musi zba­dać moż­li­wość udzie­le­nia takiej infor­ma­cji pod kątem ist­nie­ją­cych ogra­ni­czeń w udo­stęp­nia­niu infor­ma­cji publicz­nych, a wyni­ka­ją­cych z art. 5 ust. 1–2a usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej. Musi zatem prze­ana­li­zo­wać, czy dane oso­bo­we zawar­te w infor­ma­cji publicz­nej miesz­czą się w sfe­rze pry­wat­no­ści oso­by fizycz­nej, pod­le­ga­ją ochro­nie jako infor­ma­cje nie­jaw­ne lub jako tajem­ni­ca usta­wo­wa bądź tajem­ni­ca przed­się­bior­stwa. Jed­nak w przy­pad­ku publi­ka­cji firm wyko­naw­ców, któ­re to fir­my są publicz­nie dostęp­ne w CEIDG ano­ni­mi­zo­wa­nie danych wyko­naw­ców ze wzglę­du na ich pry­wat­ność było­by nie­uza­sad­nio­ne.

Pre­zy­dent mia­sta Puła­wy nie­ja­ko potwier­dził ten pogląd, udo­stęp­nia­jąc w dniu 22 stycz­nia 2020 roku rejestr zawar­tych umów na wnio­sek Fun­da­cji Wol­no­ści.

Dane przed­się­biorstw są publicz­nie dostęp­ne w reje­strach.
Dane wyko­naw­ców samo­rzą­do­wych kon­trak­tów jako że wią­żą się z gospo­da­ro­wa­niem mie­niem publicz­nym są infor­ma­cją publicz­ną, zatem ich udo­stęp­nie­nie jest obo­wiąz­ko­we. Ponad­to dane wyko­naw­ców samo­rzą­do­wych kon­trak­tów – są powszech­nie dostęp­ne w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej lub KRS związ­ku z tym nie ma żad­nych pod­staw aby dane takie uzna­wać za obję­te tajem­ni­cą przed­się­bior­cy czy za dane takie naru­sza­ły pry­wat­ność oso­by.

Ponad­to jeże­li rejestr jest udo­stęp­nia­ny na zasa­dach okre­ślo­nych w Usta­wie z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej nie widzę prze­szkód aby wpro­wa­dzić rejestr umów, któ­ry też opie­ra się na zasa­dach zawar­tych w usta­wie z dnia 06.09.2001r. Spo­sób prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych dzia­ła w ten sam spo­sób zarów­no w przy­pad­ku udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji na wnio­sek jak i w przy­pad­ku udo­stęp­nia­nia w reje­strze. Pro­wa­dze­nie reje­stru umów ma zasto­so­wa­nie do obo­wiąz­ków infor­ma­cyj­nych zawar­tych w art. 13 czy art. 14 RODO. I nie cho­dzi o to, żeby usu­wać stwo­rzo­ne już pry­wat­ne bazy przed­się­bior­ców. Cho­dzi o wła­ści­we poin­for­mo­wa­nie “rekor­dów”, czy­li oso­by fizycz­ne znaj­du­ją­ce się w tej bazie o tym, że wła­śnie tam się znaj­du­ją, w jakim celu, itd. Wie­le miast pro­wa­dzi publicz­ny rejestr umów (np. Lublin, Kra­śnik, Kra­sny­staw, Zamość, Par­czew, Radzyń Pod­la­ski) i nie zre­zy­gno­wa­ło z jego pro­wa­dze­nia po wej­ście w życie usta­wy RODO, gdyż pro­wa­dze­nie reje­strów umów pozwa­la na oce­nę reali­za­cji umo­wy i dzia­ła­nia orga­nu.

Reje­stry umów są powszech­nie dostęp­ne.
W cią­gu ostat­nich lat reje­stry zawie­ra­nych umów są coraz powszech­niej­sze, dostęp­ność wie­dzy o gmin­nych wydat­kach ma walor edu­ka­cyj­ny dla miesz­kań­ców oraz mobi­li­zu­je urzęd­ni­ków do efek­tyw­ne­go gospo­da­ro­wa­nia pie­niędz­mi publicz­ny­mi. Swo­je reje­stry umów publi­ku­ją nie tyl­ko samo­rzą­dy gmin­ne, ale rów­nież np. Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go i Woje­wo­da Lubel­ski.

Rejestr umów urzędu miasta Puławy

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go (2009). Czło­nek Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin w latach 2014–2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpi­sy