Posiedzenie RD Kalinowszczyzna

No Com­ments

23 lute­go odby­ło się posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Kalinowszczyzna. RD Kalinowszczyzna

Tema­tem spo­tka­nia było omó­wie­nie pro­jek­tu remon­tu i prze­bu­do­wy ul. Kali­nowsz­czy­zna. Pod­czas dys­ku­sji zgła­sza­no kolej­ne uwa­gi i pyta­nia, któ­re zosta­ną prze­sła­ne do Zarzą­du Dróg i Mostów. Rada Dziel­ni­cy pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ła  przed­sta­wio­ny pro­jekt remon­tu i prze­bu­do­wy ul. Kalinowszczyzna.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy