Posiedzenie RD Kalinowszczyzna

No Com­ments

23 lute­go odby­ło się posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Kalinowszczyzna. RD Kalinowszczyzna

Tema­tem spo­tka­nia było omó­wie­nie pro­jek­tu remon­tu i prze­bu­do­wy ul. Kali­nowsz­czy­zna. Pod­czas dys­ku­sji zgła­sza­no kolej­ne uwa­gi i pyta­nia, któ­re zosta­ną prze­sła­ne do Zarzą­du Dróg i Mostów. Rada Dziel­ni­cy pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ła  przed­sta­wio­ny pro­jekt remon­tu i prze­bu­do­wy ul. Kalinowszczyzna.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy