PIT-28 online

Roz­licz PIT-28 onli­ne, bez wycho­dze­nia z domu.

PITax to szyb­ki i łatwy spo­sób na roz­li­cze­nie podat­ku PIT-28. Sys­tem sam pod­po­wie Ci co wpi­sać i spraw­dzi popraw­ność wpi­sa­nych danych. Pro­gram jest dar­mo­wy, roz­li­cze­nie wyślesz onli­ne lub wydru­ku­jesz. PITax ma za sobą 20 milio­nów roz­li­czo­nych PITów.

Klik­nij poni­żej aby przejść do PITax online: