PIT-28 a 1% podatku

Czy wiesz, że mniej niż poło­wa osób roz­li­cza­ją­cych PIT-28 decy­du­je się prze­ka­zać 1% podat­ku wybra­nej orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej (OPP) ?

Np. w 2020 roku w Pierw­szym Urzę­dzie Skar­bo­wym w Lubli­nie na 10 418 roz­li­czeń podat­ko­wych PIT-28, tyl­ko w 4 953 wska­za­no taką orga­ni­za­cję (to mniej niż 48%, pod­czas gdy w PIT-37 na prze­ka­za­nie 1 pro­cent podat­ku decy­du­je się ok. 75% podatników).

Urząd Skar­bo­wy Licz­ba deklaracji Dekla­ra­cje, w któ­rych prze­ka­za­no 1% podatku Odse­tek
I US w Lublinie

PIT-28

PIT-37

 

10 418

101 774

 

4 953

78 820

 

47,5 %

77,5 %

III US w Lublinie

PIT-28

PIT-37

 

4 859

59 026

 

2 195

36 907

 

45,2 %

62,5 %

Nic nie tracisz

Decy­du­jąc się na prze­ka­za­nie 1% podat­ku nic nie tra­cisz. Do orga­ni­za­cji tra­fi część podat­ku, któ­ra i tak tra­fi­ła­by do budże­tu państwa.

Możesz zyskać

Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we pra­cu­ją na rzecz roz­wo­ju Two­je­go mia­sta oraz poma­ga­ją jego miesz­kań­com. Od pomo­cy ubo­gim i potrze­bu­ją­cym, poprzez ochro­nę śro­do­wi­ska i pomoc zwie­rzę­tom, aż po orga­ni­za­cje, któ­re patrzą wła­dzy na ręce i pil­nu­ją wydat­ków z pie­nię­dzy publicz­nych. Wspie­ra­jąc je, roz­wi­jasz swo­je otoczenie!

Jak przekazać 1% w PIT-28

Aby prze­ka­zać wybra­nej orga­ni­za­cji swój 1% podat­ku, wystar­czy że w czę­ści „O” for­mu­la­rza PIT-28 (przed­ostat­nia stro­na) wpi­szesz jej nr KRS. Aby orga­ni­za­cja otrzy­ma­ła pie­nią­dze, PIT-28 musisz roz­li­czyć w ter­mi­nie (w tym roku masz czas do 1 mar­ca) oraz w tym cza­sie wpła­cić ew. należ­ny podatek.

Komu przekazać 1% podatku?

W Lubli­nie sie­dzi­bę ma 155 orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go, któ­rym możesz prze­ka­zać 1% podat­ku. Zobacz wykaz orga­ni­za­cji.