Do kiedy PIT-28

PIT-28 (przy­cho­dy z naj­mu) nale­ży zło­żyć mię­dzy 15 a 28 dnia lute­go. Dekla­ra­cje zło­żo­ne wcze­śniej będą trak­to­wa­ne jak te zło­żo­ne 15 lute­go (co ma zna­cze­nie np. w przy­pad­ku wyli­cze­nia cza­su na zwrot podatku).

Do zło­że­nia PITa przy­go­tuj poniż­sze informacje:

  • - suma przy­cho­dów z naj­mu w minio­nym roku,
  • - infor­ma­cje o odli­cze­niach od przy­cho­du (np. stra­ty z lat ubie­głych lub ulga odsetkowa),
  • - swo­je dane oso­bo­we (adres zamiesz­ka­nia, pesel)

Jeśli boisz się  sam wypeł­nić zezna­nie PIT-28, sko­rzy­staj z bez­płat­ne­go pro­gra­mu PITax. Pro­gram przy­pil­nu­je, abyś wypeł­nił wszyst­ko co potrze­ba i spraw­dzi popraw­ność wpi­sa­nych danych.

Klik­nij poni­żej, aby przejść do pro­gra­mu PITax