PIT 28

Masz obo­wią­zek roz­li­czyć PIT-28 jeże­li w roku podat­ko­wym uzy­sku­jesz przy­cho­dy opo­dat­ko­wa­ne w for­mie zry­czał­to­wa­ne­go podat­ku od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych z tytułu:

  • - poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub
  • - umo­wy naj­mu, pod­naj­mu, dzier­ża­wy, pod­dzier­ża­wy lub innych umów o podob­nym cha­rak­te­rze, roz­li­cza­nych poza dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą (wyna­jem prywatny).

W ramach PIT-28 moż­na roz­li­czać też wyna­jem miejsc rekla­mo­wych na stro­nach internetowych.