Budżet dla mieszkańców dzielnic

Lublin przy­go­to­wu­je się do wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go – taki prze­kaz pły­nął z kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zy­den­ta mia­sta z począt­ku tego mie­sią­ca. Jed­nak nie tyl­ko urzęd­ni­cy, ale rów­nież my (miesz­kań­cy) powin­ni­śmy się dobrze przy­go­to­wać do wpro­wa­dze­nia budże­tu obywatelskiego.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Spotkanie z NGO-sami nt. Budżetu Obywatelskiego

W dniu 6 lute­go 2014 r. o godz. 17.00                                                       …
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Ruszają konsultacje zasad budżetu obywatelskiego!

Mia­sto Lublin przy­stę­pu­je do kon­sul­ta­cji dwóch nowych narzę­dzi włą­cze­nia miesz­kań­ców we współ­de­cy­do­wa­nie o naj­bliż­szym oto­cze­niu. Są to pro­jek­ty doty­czą­ce budże­tu oby­wa­tel­skie­go dla Lubli­na oraz ini­cja­ty­wy lokal­nej. Zapra­sza­my do dys­ku­sji nad nimi na 10 spo­tka­niach odby­wa­ją­cych się… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Budżet obywatelski w 2015 roku?

Otrzy­ma­li­śmy ofi­cjal­ne potwier­dze­nie od dyrek­to­ra Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, że w pierw­szym kwar­ta­le tego roku roz­pocz­ną się przy­go­to­wa­nia do wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go w naszym mie­ście. Na pew­no będzie­my w nich uczest­ni­czyć. Poni­żej odpo­wiedź z urzę­du, jaką… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Lublin zaściankiem demokracji

Lublin jest jed­nym z trzech miast woje­wódz­kich, któ­re uni­ka­ją wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go. W więk­szo­ści kra­ju dys­ku­sja nie toczy się już o to, czy dać moż­li­wość decy­do­wa­nia miesz­kań­com w spra­wie budże­tu mia­sta, ale jak duża powin­na być… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy warto wprowadzić budżet obywatelski w Lublinie?

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję doty­czą­cą budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Na spo­tka­niu doko­na­my pod­su­mo­wa­nia pró­by reali­za­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go, pod­ję­tej przez naszą fun­da­cję we współ­pra­cy z Radą Dziel­ni­cy Rury oraz poroz­ma­wia­my nt. celo­wo­ści i zasad­no­ści wpro­wa­dze­nia tego narzę­dzia partycypacji… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wyniki i decyzja Rady Dzielnicy

Po prze­pro­wa­dze­niu gło­so­wa­nia wspól­nie z człon­ka­mi zarzą­du dziel­ni­cy doko­na­li­śmy otwar­cia urn i zli­cze­nia gło­sów. Odno­to­wa­li­śmy 116 gło­sów odda­nych za pośred­nic­twem inter­ne­tu oraz 677 gło­sów na kar­tach do gło­so­wa­nia. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się poniż­sze zada­nia: Wyko­na­nie tablic informacyjnych-ogłoszeniowych… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Głosowanie ws. budżetu obywatelskiego

Do 28 czerw­ca miesz­kań­cy dziel­ni­cy Rury bio­rą udział w gło­so­wa­niu w spra­wie budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Rada Dziel­ni­cy Rury zgo­dzi­ła się na prze­ka­za­nie do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców swo­jej całej rezer­wy celo­wej (109 tys. zł). Od mar­ca pro­wa­dzi­li­śmy kam­pa­nię promocyjną,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspieram jawność: 
50 zł
100 zł

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.