Posiedzenie Rady Dzielnicy Wieniawa

19 lute­go odbę­dzie się posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Wie­nia­wa, na któ­rym zosta­nie pod­ję­ta decy­zja o prze­zna­cze­niu środ­ków z rezer­wy celo­wej na ten rok. Zbli­ża­ją­ce się wybo­ry do Rad Dziel­nic będą oka­zją do przy­po­mnie­nia, czym zaj­mu­je się Rada… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta

Naj­bliż­sze posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta odbę­dzie się 17 lute­go o godzi­nie 18:00, w VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym przy ul. Mic­kie­wi­cza 36. 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Spotkanie ws konsultacji podziału rezerwy celowej

3 lute­go 2015 r. w VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym przy ul. Mic­kie­wi­cza 36 odby­ło się spo­tka­nie Rady Dziel­ni­cy z miesz­kań­ca­mi. Zor­ga­ni­zo­wa­ła je Rada Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w celu kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi dziel­ni­cy na temat rezer­wy celowej. 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wideorelacja z posiedzenia RD Wieniawa z 20 stycznia 2015

https://youtu.be/NX8kj0HvAsw
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Posiedzenie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna

11 lute­go o godz. 18 odbę­dzie się posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Kali­nowsz­czy­zna. Spo­tka­nie odbę­dzie się w sie­dzi­bie rady, przy ul. Fran­cisz­ka Kle­eber­ga 12a. 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

BO: zbieramy pomysły na wi-fi, kosze i drzewa!

Roz­po­czy­na­my reali­za­cję pro­jek­tów zło­żo­nych do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go, któ­re zwy­cię­ży­ły w pań­stwa gło­so­wa­niu. Naszym pierw­szym zada­niem będzie wyzna­cze­nie loka­li­za­cji bez­płat­nych punk­tów dostę­pu do inter­ne­tu, nasa­dzeń drzew oraz śmiet­ni­ków w Lubli­nie. Zbie­ra­my Pań­stwa pomy­sły na loka­li­za­cję punk­tów dostępu… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Posiedzenie RD Dziesiąta – grudzień 2014

Ostat­nie Posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w 2014 r. odby­ło się 2 grud­nia. W posie­dze­niu wzię­ło udział 11 rad­nych i 3 gości. W ramach spra­woz­dań komi­sji p. Witold Wój­to­wicz poin­for­mo­wał, że uli­ce Mor­cin­ka i Duni­kow­skie­go powin­ny wejść… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Konferencja „Obywatelski Lublin – Aktywni Obywatele”

Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych i Gmi­na Lublin, we współ­pra­cy z Insty­tu­tem Socjo­lo­gii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II w Lubli­nie, ser­decz­nie zapra­sza­ją przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, admi­ni­stra­cji publicz­nej oraz miesz­kań­ców Lubli­na na kon­fe­ren­cję „OBYWATELSKI LUBLIN… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Rozlicz PIT przez internet

Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *