Czy warto wprowadzić budżet obywatelski w Lublinie?

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję doty­czą­cą budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Na spo­tka­niu doko­na­my pod­su­mo­wa­nia pró­by reali­za­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go, pod­ję­tej przez naszą fun­da­cję we współ­pra­cy z Radą Dziel­ni­cy Rury oraz poroz­ma­wia­my nt. celo­wo­ści i zasad­no­ści wpro­wa­dze­nia tego narzę­dzia par­ty­cy­pa­cji…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wyniki i decyzja Rady Dzielnicy

Po prze­pro­wa­dze­niu gło­so­wa­nia wspól­nie z człon­ka­mi zarzą­du dziel­ni­cy doko­na­li­śmy otwar­cia urn i zli­cze­nia gło­sów. Odno­to­wa­li­śmy 116 gło­sów odda­nych za pośred­nic­twem inter­ne­tu oraz 677 gło­sów na kar­tach do gło­so­wa­nia. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się poniż­sze zada­nia: Wyko­na­nie tablic infor­ma­cyj­nych-ogło­sze­nio­wych…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Głosowanie ws. budżetu obywatelskiego

Do 28 czerw­ca miesz­kań­cy dziel­ni­cy Rury bio­rą udział w gło­so­wa­niu w spra­wie budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Rada Dziel­ni­cy Rury zgo­dzi­ła się na prze­ka­za­nie do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców swo­jej całej rezer­wy celo­wej (109 tys. zł). Od mar­ca pro­wa­dzi­li­śmy kam­pa­nię pro­mo­cyj­ną,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowania spotkania w Domu Kultury LSM

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło kil­ka­na­ście osób, w tym przed­sta­wi­cie­le Rady Dziel­ni­cy Rury. Po zapre­zen­to­wa­niu idei budże­tu oby­wa­tel­skie­go oraz przed­sta­wie­niu har­mo­no­gra­mu dzia­łań zachę­ci­li­śmy miesz­kań­ców do dys­ku­sji nt. wyko­rzy­sta­nia środ­ków z rezer­wy celo­wej. Kil­ka z przy­by­łych osób przed­sta­wi­ło swo­je…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Trzecie spotkanie mieszkańców

4 kwiet­nia o godz. 17 w Domu Kul­tu­ry LSM odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie miesz­kań­ców dziel­ni­cy Rury ws. podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej Rady Dziel­ni­cy.
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowanie spotkania w Zespole Szkół przy ul. Rzeckiego

    22 mar­ca w Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 5 odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie miesz­kań­ców dziel­ni­cy Rury, w spra­wie budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Pro­po­zy­cje i uwa­gi zgło­szo­ne przez miesz­kań­ców w cza­sie         Spo­tka­nie miesz­kań­ców dziel­ni­cy Rury …
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowanie pierwszego spotkania

                                                               Pro­po­zy­cje i pro­ble­my zgło­szo­ne przez…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Drugie spotkanie mieszkańców

Już w pią­tek w Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 5 przy ul. Rzec­kie­go o godz. 17 odbę­dzie się dru­gie spo­tka­nie miesz­kań­ców dziel­ni­cy Rury ws. budże­tu oby­wa­tel­skie­go. W imie­niu swo­im oraz Rady Dziel­ni­cy Rury ser­decz­nie zapra­sza­my!
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *